Nastavení cookies

Formy celoživotního vzdělávání lékařů

 1. vzdělávací akce pořádané ČLK; není-li stanoveno či nevyplývá-li z povahy věci jinak, rozumí se ČLK i okresní (obvodní) sdružení ČLK (dále též „OS ČLK“), vzdělávací akce pořádané dalšími subjekty sdruženými v asociaci,
 2. vzdělávací akce pořádané subjekty provádějícími celoživotní vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. vyjma subjektů uvedených pod písmeny a) a b),
 3. klinické stáže a klinické dny,
 4. publikační a přednášková činnost,
 5. studium odborné literatury s autodidaktickými testy,
 6. elektronické formy vzdělávání
 7. vzdělávací akce musí být pořádány na území ČR

Systém přidělování kreditů

Počty kreditů za vzdělávací akce se stanoví takto:

 1. jedna vzdělávací hodina (45 min) = 1 kredit (maximální počet kreditů za 1 den = 6)
 2. vzdělávací texty dle § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 SP 16 = 2 kredity
 3. elektronické vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. g) a § 12 SP 16 = 2 – 4 kredity
 4. den individuální stáže 4 kredity dle § 8 odst. 1
 5. 1 klinický den 4 kredity dle § 9
 6. za publikační a přednáškovou činnost v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů se kredity udělují dle § 5 Přílohy č. 1 Stavovského předpisu č. 16.

Kde hledat evidenční číslo akce a počet přidělených kreditů

Akce najdete na odkaze níže:

Žádost o udělení Diplomu celoživotního vzdělávání

Diplom náleží lékaři, pokud za období posledních pěti let získal minimálně 150 kreditů. Žádost musí být podána u okresního sdružení, kde je lékař evidován.

Potvrzení nebo písemný doklad o počtu získaných kreditů musí obsahovat:

 1. titul, jméno, příjmení účastníka,
 2. název a rozsah akce,
 3. počet přidělených kreditů,
 4. název pořadatele, titul, jméno a příjmení odborných garantů programu; odborným garantem se pro účely tohoto stavovského předpisu rozumí lékař, který je držitelem licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo splňuje podmínky k jejímu vydání,
 5. evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů (§ 6 odst.1 a 5 SP 16),
 6. logo pořádajícího člena asociace
 7. zřetelně vytištěnou informaci: “Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.“

Pozvánka na vzdělávací akci dle § 6 odst. 3 SP 16 musí obsahovat:

 1. zřetelně vytištěná informace: “Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.”;
 2. přesné označení pořadatele vzdělávací akce;
 3. plné jméno, tituly a pracoviště odborného garanta;
 4. místo a čas konání vzdělávací akce;
 5. přesný program vzdělávací akce (tj. zejména rozpis a délka přednášek včetně jmen přednášejících);
 6. výši účastnického poplatku;
 7. způsob přihlašování na vzdělávací akci;
 8. přesné označení subjektu, který byl k organizaci vzdělávací akce využit jako spolupracující osoba dle ustanovení § 4 odst. 2 SP 16;
 9. přesné označení komerčního subjektu, pokud se tento bude prezentovat nebo přednáškově podílet na vzdělávací akci;
 10. výši ohodnocení vzdělávací akce kredity.

Členové asociace pro celoživotní vzdělávání

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Univerzita Karlova – lékařské fakulty
 • IPVZ
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Uznávání dokladů o celoživotním vzdělávání lékařů vydaných ve státech Evropské Unie

Každý lékař, který vykonává řádně své povolaní v rámci zemí Evropské unie, kde se i vzdělává v rámci oficiálního systému celoživotního vzdělávání lékařů, má nárok na to, aby po návratu do jeho domovské země byla řádně získaná osvědčení z tohoto vzdělávání uznaná. To ovšem za předpokladu, že z hlediska formy i obsahu vzdělávání odpovídají odbornosti žádajícího lékaře. Zjednodušeně lze říci, že certifikáty a diplomy celoživotního vzdělávání vydané v zemích EU jsou rovnocenné. To vychází z principu volného pohybu osob v rámci EU a jejich svobodného usazování na území členských státu EU.

Certifikáty vydané lékařskými komorami členských států Evropské unie mohou tedy být podkladem pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání vydávaného Českou lékařskou komorou a to za podmínky, že z hlediska rozsahu vzdělávání budou odpovídat stavovskému předpisu č. 16.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na oddělení vzdělávání ČLK.

Dokumenty a formuláře

Kategorie

Sekce Vzdělávání

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy