Nastavení cookies

Čestná rada

Čestná rada komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory. Má 9 členů. Ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Členem čestné rady komory nemůže být člen jiného orgánu komory.Čestná rada komory může uložit za závažné porušení povinností člena komory jako disciplinární opatření pokutu od 3000 do 30 000 Kč, podmíněné vyloučení z komory nebo vyloučení z komory. Proti rozhodnutí čestné rady komory o uložení disciplinárního opatření podle odstavce 3 lze podat opravný prostředek. O opravném prostředku rozhoduje soud.

Více informací

Vědecká rada

Vědecká rada ČLK je poradním orgánem představenstva a prezidenta ČLK. Vědeckou radu tvoří prezident ČLK, předseda Vědecké rady, výkonný sekretář a členové - renomované autority jednotlivých medicínských oborů. Vědecká rada se zabývá odbornými otázkami a vydává k nim stanoviska. Pro jednotlivé obory medicíny vytváří Vědecká rada oborové komise. Vědecká rada ČLK prostřednictvím oborových komisí vypracovává odborné posudky, které využívají především orgány komory nebo se souhlasem předsedy Vědecké rady i jiné instituce, jež jsou oprávněné posuzovat poskytnutí lékařské péče. Odborné posudky převážně využívají disciplinární orgány ČLK jako podklad pro řešení stížností v disciplinárních řízeních. V zájmu ochrany své profesionální cti může každý člen komory požádat prezidenta ČLK o posouzení jeho odborného postupu Vědeckou radou.

Oborové komise Vědecké rady ČLK přezkušují lékaře v případech, kdy nesplňují podmínky stanovené Stavovským předpisem ČLK č. 11 – Licenčním řádem pro získání osvědčení, resp. pro získání licence k výkonu vedoucího lékaře a primáře.

Vědecká rada ČLK rovněž schvaluje na základě odborného posouzení oborovou komisí VR akreditace pracovišť ke školení lékařských výkonů a k vydávání funkčních licencí na základě Stavovského předpisu č. 12.  Taktéž podává odborná vyjádření k žádostem týkajících se celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Více informací

Revizní komise

Revizní komise komory má 7 až 9 členů, z nichž volí předsedu; ten řídí její činnost. Revizní komise komory kontroluje činnost komory, pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidenta a okresního shromáždění, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo organizačním řádem a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu komory,pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo organizačním řádem a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží sjezdu delegátů.

Více informací

Etická komise

Etická komise České lékařské komory je poradním sborem orgánů České lékařské komory pro etické otázky spojené s výkonem lékařského povolání.Etickou komisi volí a odvolává představenstvo komory na návrh předložený prezidentem komory.Etická komise má 5 až 15 členů, jejími členy mohou být i osoby bez medicínského vzdělání. Etickou komisi však musí tvořit alespoň z 1/3 lékaři.Podmínkou členství v etické komisi je občanská bezúhonnost, výslovný souhlas s volbou, souhlas se zveřejněním jména, pracoviště a informace o členství v etické komisi, závazek zachování mlčenlivosti o projednávaných záležitostech důvěrného charakteru, závazek oznámit bezodkladně všechny okolnosti nebo skutečnosti, které by mohly vzhledem ke vztahu člena etické komise ke konkrétnímu projednávanému problému vést ke vzniku nebo by přímo zakládaly konflikt zájmů.Funkce člena etické komise je nezastupitelná a čestná.

Více informací

Licenční komise

Licenční komise je složena z členů komory na základě pověření představenstva ČLK. Posuzuje žádosti o udělení licence dle Stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenční řád. Česká lékařská komora uděluje dva typy licencí: licence k výkonu soukromé lékařské praxe pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení. Žádosti podané v režimu výjimky z licenčního řádu, kdy žadatelé nesplňují některou z podmínek stanovených stavovským předpisem ČLK, členové komise předkládají k posouzení představenstvu ČLK.

Více informací

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy