Změny údajů v registru členů ČLK

Změny údajů v registru členů ČLK


Změny údajů v registru členů
Dle § 7 odst. 2 písm. d) Stavovského předpisu ČLK č. 1 je každý člen komory povinen do 14 dnů cestou okresního sdružení, v němž je evidován, oznámit kanceláři komory změny související s výkonem lékařského povolání a doložit je odpovídajícími doklady (jedná se např. o změny příjmení, adres, složení specializací, apod.).
Převod člena ČLK mezi okresními sdruženími (přeregistrace)
Vzniknou-li důvody pro převedení lékaře do seznamu členů jiného okresního sdružení, vyhotoví představenstvo okresního sdružení, v jehož seznamu je lékař dosud zapsán, výpis ze seznamu členů (dále jen výpis). Výpis vydá představenstvo okresního sdružení na základě písemné žádosti lékaře, ve které budou uvedeny důvody pro vystavení výpisu a adresa okresního sdružení, do jehož seznamu členů má být lékař převeden. Datem vydání výpisu přestává být lékař veden v seznamu členů vedeném okresním sdružením, které výpis vydalo. Následující den po dni vydání výpisu se lékař stává členem okresního sdružení, do jehož seznamu členů je převeden.