Zahraniční oddělení

O zahraničním oddělení ČLK
  • zabezpečuje veškeré aktivity ČLK směrem k zahraničí a je zároveň informačním servisem pro členy ČLK v oblasti poskytování zdravotní péče v zahraničí
  • vystavuje pro lékaře, kteří nejsou a nikdy nebyli členy ČLK (nejčastěji pro absolventy LF) a kteří mají v úmyslu registraci v zahraničí, Potvrzení o nečlenství (Certificate of Non-Membership)
  • spolupracuje s organizacemi, které zastupují lékaře v zahraničí (lékařské komory a asociace)
  • spolupracuje s mezinárodními lékařskými organizacemi především CPME - Stálý výbor evropských lékařů, EJD (dříve PWG) - stálá pracovní skupina pro mladé lékaře, ECMO-CEOM - Evropská rada lékařských profesních samospráv (dříve  CEOM - Evropská konference lékařských komor), ZEWA - Symposium středoevropských a východoevropských profesních lékařských samospráv.
  • poskytuje lékařům informace týkající se jejich registrace v zahraničí a členství v lékařských komorách a asociacích zemí Evropské unie
  • organizačně zajišťuje zahraniční služební cesty
Zahraniční oddělení NEVYSTAVUJE Potvrzení o profesní bezúhonnosti (Certificate of Good Standing). Toto potvrzení, určené výhradně členům ČLK, vystavuje Kancelář ČLK v Olomouci prostřednictvím příslušného OS ČLK bezplatně.

Děkujeme, že akceptujete skutečnost, že zahraniční oddělení poskytuje servis především lékařům, členům ČLK.

 

Potvrzení o nečlenství (Certificate of Non-Membership) pro absolventy LF
Potvrzení o nečlenství (Certificate of Non-Membership) je na písemnou žádost vystavováno lékařům, kteří vystudovali v ČR, ale nejsou a nikdy nebyli členy ČLK -  nejčastěji pro absolventy LF, obecně pro lékaře, kteří nikdy nevykonávali lékařskou praxi v léčebné a preventivní péči na území ČR a kteří mají v úmyslu registraci v zahraničí. Pro  registraci v zahraničí je toto potvrzení pro absolventy LF nezbytné.

Pro vystavení potvrzení o nečlenství je potřeba vyplnit Žádost o potvrzení o nečlenství, dále doložit potvrzení o ukončení studia na LF nebo kopii diplomu a zaplatit administrativní poplatek ve výši 1000 Kč (viz. rozhodnutí Představenstva ČLK ze dne 27. ledna 2020).

Požadované doklady je možné zasílat na e-mailovou adresu nonmembership@clkcr.cz nebo odeslat poštou na adresu Česká lékařská komora, zahraniční oddělení, Lékařská 2, 150 00 Praha 5 nebo osobně předat v Kanceláři ČLK Praha.

Úhrada administrativního poplatku:
Poté co pracovníci zahraničního oddělení obdrží všechny dokumenty potřebné k vystavení Potvrzení o nečlenství a zkontrolují jejich správnost, jsou žadateli na konkrétní e-mailovou adresu dodány bankovní údaje a variabilní symbol pro úhradu administrativního poplatku. Administrativní poplatek lze po domluvě s pracovníky zahraničního oddělení uhradit přímo na přepážce Kanceláře ČLK Praha.

Po uhrazení administrativního poplatku je Potvrzení o nečlenství vystaveno a originál je odeslán na adresu uvedenou v žádosti, případně je žadatel informován o možnosti vyzvednout si vystavené potvrzení v Kanceláři ČLK Praha, Lékařská 2.

Kopie Potvrzení o nečlenství může  být na základě dohod se zahraničními lékařskými organizacemi zaslána e-mailem přímo těmto organizacím.

Pro jakékoliv další informace kontaktujte, prosím, Zahraniční oddělení ČLK.

Dokumenty potřebné pro výkon povolání lekáře v jiném členském státě EU
Pro výkon zdravotnického povolání lékaře v jiném členském státě EU je je třeba doložit dvě potvrzení. Jedno vystavuje Česká lékařská komora a druhé Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

 

Česká lékařská komora
Pokud dotyčný lékař jiź na území ČR vykonává nebo vykonával povolání lékaře, tj. není absolvent, požádá okresní sdruźení ČLK, kde je registrován, o vydání certifikátu profesní bezúhonnosti, okresní sdružení ČLK žádost zašle do kanceláře ČLK v Olomouci, kde vystaví potvrzení a zašlou jej přímo lékaři. Pokud se jedná o lékaře - absolventa, podává se žádost o potvrzení nečlenství v ČLK přímo v kanceláří ČLK, Lékařská 2, Praha 5, na základě které bude lékaři vydáno potvrzení o tom, že nebyl členem ČLK.
Formuláře naleznete:
žádost o vydání potvrzení o nečlenství
žádost o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti

 

Důležité odkazy