Nastavení cookies

Nutnost souhlasu obou rodičů s neakutní péčí o dětského pacienta trvá

26.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Poslanci v úterý 25.9.2012 zamítli senátní návrh na zrušení kritizovaného povinného souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte. Sněmovna patrně dá přednost obdobné předloze, kterou podala skupina poslanců v čele s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09).

 

Poslanci zamítli senátní návrh novely zákona o zdravotních službách

Poslanci v úterý 25.9.2012 zamítli senátní návrh na zrušení kritizovaného povinného souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte. Sněmovna patrně dá přednost obdobné předloze, kterou podala skupina poslanců v čele s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09).

Souhlas obou rodičů zavedl nový reformní zákon o zdravotních službách, způsobil tím ale problémy. Získat souhlas v případech, kdy rodiče žijí odděleně, bylo mnohdy nemožné.

"Novela upravuje jen ta ustanovení, která přinášejí problémy a jsou v praxi nesplnitelná," hájila senátní normu senátorka ČSSD Alena Gajdůšková. Zpravodaj Boris Šťastný (ODS) ale připomněl, že vláda s předlohou hlavně kvůli předloženému poslaneckému návrhu nesouhlasila. Doporučil senátní návrh zamítnout.

Šťastný i ministr Heger navíc poznamenali, že souhlas obou rodičů je podle zákona nutný jen pro zákroky, které mohou velmi negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta. Heger se zmínil například o chemoterapii či amputaci. Nepočítalo se prý s výkladem, že půjde třeba i o očkování.

Za propuštění senátní předlohy do výboru se přimlouvala například Soňa Marková (KSČM). Podotkla, že upravuje - na rozdíl od poslaneckého návrhu - i další problematické záležitosti.

Senátorská novela, kterou připravovaly Česká lékařská komora a Svaz pacientů, měla odstranit podle jejích autorů nejzákladnější byrokratické překážky. Zrušila by se povinnost lékaře požadovat od pacienta po uplynutí 30 dnů nový informovaný souhlas s léčbou.

Stavovské organizace by znovu mohly nahlížet do zdravotnické dokumentace, když by řešily stížnost na lékaře, zubaře a lékárníky. Právě tuto pasáž pravicoví poslanci tvrdě kritizovali.

Upravit se měla i ustanovení o použití omezovacích prostředků vůči pacientovi a o dodatečném omezení pacienta ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem.

 

Zákon o zdravotních službách – rychlá novela

    Vzhledem k nečinnosti ministerstva, připravily společně ČLK a Svaz pacientů ČR návrh novely zákona o zdravotních službách, který předložily 17.5.2012 Senátu ČR. Návrh, který si osvojili místopředsedkyně Senátu Dr. Gajdůšková a senátor prof. Žaloudík, byl dne 14.6.2012 hlasy senátorů napříč politickým spektrem schválen Senátem ČR a předán Poslanecké sněmovně ČR spolu s usnesením žádajícím urychlené projednání a přijetí změny zákona ve zrychleném režimu hned v tzv. prvním čtení. Vláda ČR přijala k tomuto návrhu negativní stanovisko. Pro projednávání v Poslanecké sněmovně obdržel tento návrh číslo sněmovní tisk 720/0.

   Dne 6.6.2012 předložila skupina poslanců včetně ministra Doc. Hegera jiný návrh novely zákona o zdravotních službách, tento návrh Vláda ČR podpořila. Návrh, jehož tvorby se spoluúčastnil také ředitel právního oddělení ČLK JUDr. Mach, je rovněž přínosem oproti současně platné právní úpravě. Pro projednávání v Poslanecké sněmovně obdržel tento návrh číslo sněmovní tisk 700/0.

   Kvůli nečinnosti Poslanecké sněmovny byly oba návrhy navrženy k tzv. prvnímu čtení až do schůze v září 2012.

 

Porovnání návrhu zpracovaného ČLK s návrhem zpracovaným Ministerstvem zdravotnictví

Opakování informovaného souhlasu po 30. dnech:        

 • Návrh senátorů v § 34/3 ruší opakování informovaného souhlasu po 30. dnech s tím, že informovaný souhlas se opakuje tehdy, pokud si to pacient vyžádá.
 • Návrh poslanců ruší odstavec 3 § 34 úplně a bez náhrady. To neznamená, že lékař není povinen na žádost pacientovi informace znovu poskytnout (viz. článek  5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně).
 •  Oba návrhy jsou, pokud jde o praktický dopad, totožné a lze je hodnotit pozitivně.

Souhlas při péči o nezletilé:

 • Návrh senátorů ruší povinnost poskytovatele vyžadovat souhlas obou rodičů u závažnějších výkonů spojených s rizikem a povinnost informovat do 24. hodin opatrovnický soud, pokud se nepodařilo získat souhlas obou rodičů s těmito výkony. Zavádí však povinnost hlásit do 3. pracovních dnů soudu případ, kdy nejde o zdravotní výkon, který je neodkladný, ale je pro nezletilého potřebný a zákonný zástupce nebo opatrovník jej odmítá, nebo je názor zákonného zástupce či opatrovníka v rozporu s názorem nezletilého staršího 15. let.
 • Návrh poslanců rovněž ruší povinnost hlásit soudu do 24. hodin případy, kdy se nepodařilo získat souhlas obou rodičů se závažnějšími výkony spojenými s rizikem. Pro souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému stanoví podmínku dostatečné rozumové a volní vyspělosti samotného nezletilého a jinak odkazuje na obecnou právní úpravu (občanský zákoník, zákon o rodině). Stanoví, že neodkladnou a akutní péči lze nezletilému poskytnout bez souhlasu zákonného zástupce, nelze-li tento souhlas získat bez zbytečného odkladu.
 • Oba návrhy jsou velmi podobné a lze je hodnotit pozitivně. Odkaz na obecnou právní úpravu v poslaneckém návrhu je prakticky návratem k právnímu stavu před přijetím zákona o zdravotních službách. Senátorský návrh naopak konkretizuje, že v případě sporu nezletilý-rodiče, rozhoduje soud jen, jde-li o nezletilého staršího 15. let, jinak za něho rozhodují rodiče. V případě sporů mezi rodiči, nebo rodiči a dostatečně vyspělým nezletilým, se soudním sporům vyhnout nelze, ale pozitivní na obou návrzích je, že není na poskytovateli, aby zjišťoval stanovisko obou rodičů v určených případech a je na každém z rodičů, jak bude či nebude svá práva uplatňovat.

Léčba bez souhlasu a omezovací prostředky:

 • Návrh senátorů ruší úchop jako omezovací prostředek. Stanoví, že omezení pacienta ve volném pohybu se soudu neoznamuje, pokud s ním pacient vyslovil předem nebo dodatečně do 24. hodin prokazatelný souhlas, nebo pokud k němu došlo na dobu kratší než 8 hodin z terapeutických důvodů, nebo z důvodů zajištění bezpečnosti pacienta (pády z lůžka, apod.).
 • Návrh poslanců ruší povinnost hlásit soudu omezení volného pohybu formou úchopu, rovněž stanoví, že vysloví-li pacient s omezením ve volném pohybu v ostatních případech souhlas do 24. hodin, případ se soudu nehlásí. Stanoví, že v případě týrání, zneužívání, nebo zanedbávání dítěte lze poskytovat zdravotní služby bez souhlasu zákonných zástupců. V případě ohrožování sebe nebo okolí pacientem jevícím známky duševní poruchy nebo vlivu návykové látky, vypouští pojem "bezprostředně ohrožuje" a vrací se tak k původní právní úpravě.
 • Oba návrhy lze hodnotit pozitivně a jsou podobné. Návrh senátorů umožňuje nehlásit soudu případy, kdy pacient je omezen ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem na dobu kratší než 8 hodin z terapeutických nebo bezpečnostních důvodů, byť by s tím nevyslovil předem či dodatečně souhlas (nebo by jeho souhlas byl pro nezpůsobilost k projevu vůle neplatný – což může být častější). To poslanecký návrh neumožňuje. Naopak poslanecký návrh rozumně opouští požadavek, aby pacient sebe či okolí ohrožoval "bezprostředně" (v době zákroku např. ZZS), což senátorský návrh neobsahuje.

Nahlížení profesních komor do zdravotnické dokumentace

 • Senátorský návrh obsahuje zakotvení práva profesních komor nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat její kopie.
 • Poslanecký návrh toto neobsahuje.

Pravidla při přípravě na výkon povolání

 • Poslanecký návrh stanoví bližší pravidla součinnosti vyučujících, kteří nejsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb a poskytovatelů zdravotních služeb, na jejichž pracovištích probíhá praktická výuka.
 • Senátorský návrh toto neobsahuje.

 

Kategorie

Pro média

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy