Náležitosti žádosti o licenci školitele

Náležitosti žádosti o licence školitele upravuje ust. § 2 SP č. 12.


(1) Školitelem pro lékařský výkon je lékař, kterému byla na základě žádosti udělena licence komory o způsobilosti školit a vydávat osvědčení k výkonu stanovené   diagnostické nebo léčebné metody
(dále jen „licence školitele lékařského výkonu“).
 
(2) Podmínky pro udělení licence školitel  lékařského výkonu jsou:
a) členství v  komoře,
b) licence komory k výkonu funkce vedoucí lékař - primář,
c) publikační a přednášková činnost,
d) doporučení příslušné oborové komise vědecké rady komory a schválení vědecké rady komory,
e) samostatné vykonávání příslušné diagnostické nebo léčebné metody po dobu nejméně pěti let doložené potvrzením nadřízeného lékaře nebo jiným věrohodným způsobem. U metod na území ČR neprováděných nebo u metod, které nejsou v ČR běžně prováděny je dostačující doporučení od zahraničního pracoviště, kterým žadatel doloží, že metodu zvládá a může ji samostatně provádět a vyučovat.
f) účast v celoživotním vzdělávání lékařů,
g) doklad o pracovně právním nebo jiném smluvním vztahu s akreditovaným pracovištěm. Pokud pracoviště ještě není akreditováno, pak nedílnou součástí žádosti je i žádost o akreditaci pracoviště dle § 3 tohoto předpisu,
h) od 1. 1. 2002 doporučení od školitele pro stejný lékařský výkon, u kterého se žadatel výkon učil nebo doporučení  pracoviště, které prokazatelně výkony provádí v dostatečné míře.

(3) O udělení licence školitele lékařského výkonu rozhoduje představenstvo komory na základě žádosti, po splnění podmínek uvedených v příloze tohoto předpisu. 

Formulář žádosti o licenci školitelele naleznete zde

 

Nastavení Cookies