Nastavení cookies

Odpověď prezidenta ČLK na otevřený dopis ministra Babiše

11.04.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Ministr financí Babiš poslal prezidentovi ČLK dopis, který poskytl médiím a na serveru IDnes byl publikován v plném znění. Uveřejňujeme odpověď prezidenta ČLK, kterou jsme též rozeslali médiím...

Vážený pane ministře,

 

  Přistupuji na Vámi zahájený způsob komunikace, proto na Váš otevřený dopis datovaný dnem 6. 4. 2016 odpovídám stejným způsobem. Podotýkám ovšem, že bych namísto dialogu prostřednictvím médií upřednostnil věcné jednání  založené na faktech. 

  Hned v úvodu svého dopisu se dopouštíte významné nepřesnosti, když za cíl kampaně „Zdravotnictví volá o pomoc“ považujete zvýšení platů zdravotníků. Cílem naší informační kampaně je ukázat na skutečný stav českého zdravotnictví, které je v hluboké personální krizi, a přinutit politiky, aby konečně začali tento problém řešit. Samozřejmě s vědomím, že bez valorizace ceny práce v Seznamu zdravotních výkonů, bez férových úhrad od zdravotních pojišťoven, bez spravedlivého odměňování a bez dodržování zákoníku práce žádné řešení neexistuje.

  Rovněž bych chtěl rozptýlit Vaše obavy, že snad Česká lékařská komora zakládá nějaké politické hnutí, které by mělo ve volbách konkurovat vašemu hnutí ANO. Nic takového nechystáme.

  Dále děkuji za Váš výklad úlohy profesní lékařské samosprávy dle zákona č. 220/1991 Sb., dovoluji si však upozornit, že Ústavní soud, který se v minulosti na obdobný podnět zákonodárců z ODS činností České lékařské komory zabýval, ve svém rozhodnutí zaujal názor zcela opačný. Má-li Česká lékařská komora garantovat odbornost lékařů a hájit jejich práva a profesní zájmy, nemůže ignorovat problémy financování a organizace zdravotnictví. Ostatně Vy sám v další části dopisu nejenom mně osobně, ale celé ČLK vyčítáte, že se málo staráme o kontrolu hospodaření nemocnic. V souvislosti s tímto vaším názorem doufám, že podpoříte požadavek ČLK na navrácení kompetence posuzovat personální vybavení poskytovatelů zdravotních služeb a na právo ukládat poskytovatelům opatření k nápravě ze strany ČLK zjištěných nedostatků v poskytování lékařských zdravotních služeb.  

  Rovněž se mýlíte ve svém tvrzení, že podle ČLK je jediným problémem českého zdravotnictví nedostatek finančních prostředků. Pravda, naše zdravotnictví je skutečně katastrofálně podfinancované. Výdaje na zdravotnictví patří v ČR mezi nejnižší v rámci EU nejenom v absolutních částkách na jednoho obyvatele, ale i při zohlednění tzv. parity kupní síly nebo vyjádřené procentem HDP. S nedostatkem peněz však úzce souvisí prohlubující se nedostatek kvalifikovaných zdravotníků.    Řada regionálních nemocnic je v současnosti personálně zdevastovaná a čím dál více závislá na nejisté práci cizinců. Zavírají se klíčová oddělení, např. okresní interny. V mnoha městech a obcích občané marně shání praktické lékaře. Kvůli nedostatečným úhradám od zdravotních pojišťoven se navíc prodlužují čekací doby na vyšetření u ambulantních specialistů.

  Při nedostatku zdravotníků je zdravotní péče zajišťována pouze za cenu porušováním platných zákonů, vyhlášek a nařízení. Profesor Pafko na naší nedávné tiskové konferenci například dokladoval, že více než 90 % chirurgických oddělení v České republice soustavně porušuje zákoník práce. To jsou alarmující údaje. Přepracovaní lékaři a zdravotní sestry se totiž častěji dopouští chyb, což ohrožuje pacienty. Jen v porodnicích schází více než 200 kvalifikovaných porodníků. Regionální nemocnice hledají prostřednictví inzerátů více než osm set lékařů.  Zdravotních sester a ošetřovatelek chybí tisíce. Zaznamenali jsme již dokonce i případy nelegálního zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací. Zdravotnictví je skutečně v hluboké personální krizi. To je holý fakt.

  Nedostatek peněz, nedostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou spolu s porušováním platných zákonů a dalších právních norem příčinou krize českého zdravotnictví. Ta se projevuje poklesem dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro naše občany. Česká lékařská komora tyto alarmující skutečnosti nemůže ignorovat. Zdravotnictví volá o pomoc.

  Další část Vámi podepsaného dopisu pak tvoří směs nepravdivých, případně zavádějícím způsobem interpretovaných informací, které takto chaoticky a diletantsky navršili patrně nějací vaši nekvalifikovaní poradci. Tyto pasáže raději ponechám bez komentáře. Pro Vaši potřebu a poučení si však dovoluji přiložit prezentaci, na jejímž základě jsme novinářům vysvětlovali hloubku krize českého zdravotnictví a její příčiny.

  Vzhledem k tomu, že nejenom v dopise, se kterým jste seznámil novináře, ale i ve svých dalších veřejných vystoupeních zmiňujete názory zahraničních expertů, kteří kritizují údajnou „nehospodárnost“ českého zdravotnictví, dovoluji si naopak připomenout hodnocení Euro Health Consumer Index 2015, které zveřejnily Vámi ovládané Lidové noviny dne 1. 2. 2016. Podle této studie je české zdravotnictví naopak vysoce efektivní, zatížené pouze minimální mírou korupce a díky nízkým mzdám zdravotníků i velmi levné. Patrně se neshodneme na tom, zda jsou mzdy a platy zdravotníků přiměřené. Česká lékařská komora, které záleží na kvalitě zdravotní péče, samozřejmě podporuje oprávněné požadavky lékařů a ostatních zdravotníků na růst platů a mezd. Vy, jako podnikatel mimo jiné i ve zdravotnictví, podle všeho upřednostňujete lacinou pracovní sílu, tedy minimální mzdové náklady a svůj maximální zisk.

  Česká lékařská komora není spokojena s prací ministerstva zdravotnictví.  Otevřeně jsme to sdělili panu ministrovi Němečkovi, který byl přítomen jednání listopadového sjezdu ČLK, jehož delegáti přijali většinou 74% přítomných usnesení vyjadřující tuto nespokojenost. Delegáti téhož sjezdu zároveň většinou 95% přítomných schválili usnesení: „Sjezd ČLK vyzývá ministra financí, který opakovaně tvrdí, že se ve zdravotnictví krade, aby se v případech, kde má konkrétní informace, neprodleně obrátil na orgány činné v trestním řízení tak, jak je povinován zákony České republiky. V případě, že ministr financí taková zjištění nemá, pak ho Sjezd ČLK vyzývá, aby od těchto dehonestujících výroků neprodleně ustoupil.“ Pane ministře, to opravdu nemůžete přestat urážet tisíce lékařů a zdravotních sester, díky jejichž obětavosti a na jejichž úkor zdravotnictví stále ještě jakž takž funguje?

  Vážený pane ministře, dovoluji si Vás tímto požádat o jednání o přípravě krizového plánu pro zdravotnictví, jehož vytvoření požaduje Česká lékařská komora po Vládě ČR, která jako celek občanům zodpovídá za dostupnost a bezpečnost zdravotní péče. Uvítali bychom, kdybyste také Vy sám podpořil svolání koaličního jednání k situaci ve zdravotnictví, na kterém by ČLK měla možnost informovat o krizi ve zdravotnictví a představit své návrhy na její řešení. Přehled našich návrhů si dovoluji připojit na konec svého dopisu, aby bylo jasné, jakým způsobem navrhuje lékařská komora krizi řešit. Zdravotnictví volá o pomoc a já doufám, že nám i Vy pomůžete.

 

                        S uctivým pozdravem                     MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

 

 

PS:             Zdravotnictví volá o pomoc

Česká lékařská komora vyzývá Vládu ČR, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví, který by obsahoval opatření realizovatelná ještě do konce jejího funkčního období. Na přípravě a prosazování tohoto plánu je komora připravena se spolupodílet.

Česká lékařská komora navrhuje a požaduje:

1)              Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce, která by postupně měla dosáhnout výše jedné poloviny odvodu za zaměstnance s průměrnou mzdou. Dále požadujeme spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající jeho příjmům. Navíc pak zavedení tzv. zdravotní daně na tabák a na alkohol tak, aby na zdravotnictví více přispívali ti, kdo si své zdraví dobrovolně ničí.

2)              Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy v první řadě přeměnu Seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník s postupnou valorizací ceny lidské práce o 10 % každý rok. Zdravotní pojišťovny musí platit za stejné výkony všem poskytovatelům zdravotních služeb stejně.

3)              Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok a zároveň cestou novely zákoníku práce sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, podle státních tarifních tabulek, případně s vytvořením speciální platové tabulky pro zdravotníky.

4)              Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Nezbytným předpokladem je snížení počtu specializačních oborů, zkrácení délky specializační přípravy a její realizovatelnost i v regionálních nemocnicích.  Vzdělání lékařů musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, avšak nemá smysl klást na mladé lékaře nesplnitelné požadavky. Upozorňujeme, že bez zásadního zvýšení finanční podpory ze strany státu reforma vzdělávání lékařů svůj cíl nesplní a mladí lékaři budou dále odcházet.

5)              Novelu zákona o zdravotních službách, která by lékařské komoře dala právo kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a umožnila komoře ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Toto posílení kompetencí profesní lékařské samosprávy považujeme za základní podmínku zajištění kvality zdravotních služeb a tím i bezpečnosti pacientů.

Přílohou dopisu byla také prezentace s daty, které se týkají problematiky personální devastace. 

 

Název Velikost
Dopis pro ministra Babiše.pdf 255.3 kB
16.04.06 Dopis ministra Babiše.pdf 1.8 MB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy