Nastavení cookies

ČLK se obrátila na poslance Evropského parlamentu ve věci portugalské společnosti TEMDI, nabízející podvodnou inzerci lékařům

07.12.2015 | Prezident

V několika předchozích vydáních Tempusu Medicorum jsme opakovaně poskytovali návod lékařům, kteří se stali obětí nekalých praktik portugalské společnosti Temdi, nabízející lékařům na první pohled bezplatnou inzerci jejich praxe, jak postupovat, bránit se a argumentovat vůči této společnosti v případě, že společnost lékaři vystaví fakturu na vysokou částku a k uhrazení faktury lékaře upomíná. Jelikož praktiky této společnosti neustávají, na podnět místopředsedy OS ČLK v Příbrami MUDr. Tomáše Karase se prezident ČLK obrátil na české poslance Evropského parlamentu s informacemi o protiprávních postupech této společnosti (nejen) vůči členům ČLK a žádostí o možné řešení problému na evropské úrovni. Zkráceně citujeme dopis prezidenta ČLK ze dne 6.10.2015:

     „Vážení poslanci Evropského parlamentu,

 

     dovoluji si obrátit se na Vás jako prezident České lékařské komory, tedy statutární zástupce profesní organizace zřízené zákonem č. 220/1991 Sb., jejíž hlavním úkolem je podle tohoto zákona hájit profesní zájmy svých členů, tedy lékařů vykonávajících své povolání na území České republiky.

 

     Česká lékařská komora zaznamenala už několik desítek případů lékařů, kteří podlehli podvodným praktikám portugalské společnosti TEMDI, která lékařům nabízí zdánlivě bezplatnou inzerci, využívá omylu a právní neznalosti lékařů a následně těmto lékařům neoprávněně účtuje nemalé finanční částky na základě údajné smlouvy, kterou měl lékař se společností podepsat. Dotazy členů ČLK na podivné praktiky této společnosti, stále zaznamenává rostoucí frekvenci. Průměrně se jedná o několik lékařů týdně, kteří kontaktují právní kancelář ČLK s dotazem, jak vzniklou situaci řešit. Z toho důvodu považujeme za vhodné Vás s touto problematikou oslovit.

 

     Právní kancelář ČLK se snaží poskytovat svým členům maximální právní podporu v těchto případech. Co se týče prevence před samotným vznikem problému, prvotní zásadou pochopitelně je, aby lékař důkladně četl to, co podepisuje, a to zejména text uvedený drobným písmem, v něm jsou paradoxně, leč zpravidla záměrně, mnohdy skryty ty nejzásadnější informace, např. zpoplatnění služby a výši tohoto poplatku. […]

 

     I přes důkladnou prevenci samozřejmě lékař mnohdy nedokáže zabránit tomu, že se stane obětí podivných praktik této společnosti. Členové ČLK se na právní oddělení ČLK čím dál častěji obracejí s problémem, kdy jsou jim ze strany těchto firem zasílány faktury k zaplacení inzerce (mnohdy až v řádu desítek tisíc korun) a následně vyhrožováno soudním vymáháním v případě nezaplacení. Modelové případy jsou zejména dva:

 

     1) Lékař si je vědom, že s některou s touto společností uzavřel smlouvu či objednávku na inzerci své soukromé praxe, avšak byly mu zamlčeny podstatné náležitosti tohoto smluvního vztahu – zejména pokud jde o zpoplatnění služby, dobu, na kterou je smlouva uzavřena, možnost a způsob výpovědi apod. Mnohdy bývají tyto nepostradatelné informace uvedeny drobným písmem pod čarou anebo jiným způsobem (např. vodotiskem na druhé straně formuláře) záměrně tak, aby byly lékařem přehlédnuty.

 

     2) Lékaři byla nabídnuta možnost inzerce, případně rámcově sděleny podmínky, a lékař požádal, zda mu společnost může nabídku doručit písemně k prostudování, případně sdělil, že si nabídku rozmyslí a své rozhodnutí sdělí. Posléze je mu však automaticky doručena faktura, následně upomínka a nakonec výhružka vymáháním.

 

     V prvním případě je samozřejmě ze strany společnosti protiprávním postupem, jestliže lékaři nejsou prokazatelně a přehledně sděleny veškeré skutečnosti, které mají vliv na rozhodnutí o uzavření smlouvy. Podle právních předpisů, zejména pokud jde o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není možné, aby jakýkoliv typ smluvního vztahu postrádal základní náležitosti o předmětu plnění (ceně), době trvání smlouvy, možnosti výpovědi apod. Rovněž variantu, kdy jsou tyto informace záměrně prezentovány tak, aby je smluvní partner pokud možno přehlédl, je třeba označit za protiprávní. […] Vzhledem k tomu, že tento omyl byl plně vyvolán ze strany inzertní společnosti, jsou splněny všechny podmínky pro neplatnost právního úkonu tak, jak je stanoví český právní řád. Jakékoliv výzvy či výhružky lékařům jsou tedy podle našeho názoru zpravidla právně nepodložené.

 

     Pokud jde o druhý případ, nejčastějším tvrzením inzertních společností bývá, že došlo k uzavření tzv. smlouvy na dálku, neboli spotřebitelské smlouvy, které upravuje § 1810 a násl. občanského zákoníku. Takto je sice možné určité typy smluv uzavřít, avšak i zde nesmí chybět jeden z podstatných prvků vzniku smluvního vztahu, a to akceptace. Zásada, že nelze uplatnit princip „kdo mlčí, souhlasí“ není ani v případě uzavření smlouvy na dálku nikterak narušena. […] Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“ – z toho tedy vyplývá, že lékař není povinen za nevyžádanou službu ani platit.

 

     Postup lékařů v těchto situacích by tedy měl být dle rad naší právní kanceláře následující – na obdrženou fakturu nereagovat a požadovanou částku neplatit. V opačném případě by byla situace obtížnější a mohl by vzniknout předpoklad, že lékař nabídku akceptoval. Zároveň je na místě inzertní společnosti odpovědět ve smyslu výše citovaných právních ustanovení (vzorový dopis je k dispozici v právní kanceláři ČLK) s tím, že toto vyjádření je jediné a konečné a na žádnou případnou další korespondenci již ze strany lékaře odpovídáno nebude. Zde právní kancelář ČLK apeluje na lékaře, aby po obdržené faktuře ihned právní kancelář kontaktovali s žádostí o vzorový dopis a věc zbytečně neodkládali, aby zbytečně nepropadly lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lékař by tím sice neztratil možnost argumentovat všemi ostatními výše uvedenými ustanoveními, zejména pokud jde o záměrné uvedení lékaře v omyl, zároveň tím však lékař zbytečně přichází o jeden z dalších velmi podstatných argumentů.

 

     Nicméně ani tento postup mnohdy nevede k tomu, aby společnost TEMDI od svých požadavků ustoupila a dále vyvíjí na lékaře nátlak. Jako další krok ze strany této společnosti jsou upomínky, následně telefonické výhrůžky, dokonce se na právní kancelář ČLK obrátila i lékařka, kterou zástupce této společnosti kontaktoval osobně a následně ji sledoval. Té bylo doporučeno okamžitě se obrátit na Policii ČR. Dostávám velmi smutné zprávy od kolegyň a kolegů, kteří zažívají stresy z výhružných dopisů a e-mailů, trvající  několik let - mnohdy vedoucí ke ztrátě důvěry v rodině, noční můrám z exekuce majetku, strachem z vycestování do zahraničí, kde hrozí zatčením, a podobně.  Tato šikana trvá již několik let, datovat ji lze minimálně od roku 2008. Kdo jakkoli reaguje a pokouší se komunikovat, pouze eskaluje počet výhružek a prohlubuje jejich závažnost.

 

     Vážení poslanci Evropského parlamentu, tento popis celé situace je co nejpodrobnější proto, aby z něj bylo zřejmé, o jak závažný problém se jedná, jak intenzivně se dotýká desítek případů lékařů a že Česká lékařská komora skutečně vyvíjí maximální snahu vždy pomoci konkrétnímu lékaři v jeho situaci všemi možnými radami a argumentacemi, které jsou výše popsány, nicméně ani to nezastaví portugalskou společnost TEMDI, aby ve svých nezákonných praktikách pokračovala a dále tak podvodně vydírala nejen lékaře v ČR, ale de facto po celé Evropě. Zároveň se nemusí pochopitelně jednat pouze o lékaře, na které jsou podivné praktiky této společnosti cíleny.

 

     Proto si dovoluji obrátit se na Vás s naléhavou prosbou o možné řešení této situace na evropské úrovni, ke které, budu-li moci, nabízím v maximální míře součinnost České lékařské komory. S poděkováním a pozdravem, MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK.“

 

 

     K dnešnímu dni se prezident ČLK dočkal třech pozitivních reakcí od českých zástupců v Evropském parlamentu, z nichž si opět dovolujeme citovat.

 

     Pan poslanec Tomáš Zdechovský, e-mail ze dne 7.10.2015:

 

     “Velice Vám děkujeme za Váš podnět. Pan Zdechovský podá ohledně tohoto případu otázku Evropské Komisi, aby ho prošetřila. S pozdravem Lenka Němečková, vedoucí kanceláře poslance Evropského parlamentu.”

 

     Paní poslankyně Olga Sehnalová, e-mail ze dne 12.10.2015:

 

     „Vážený pane prezidente,

 

děkuji za Váš dopis ohledně praktik portugalské společnosti TEMDI. Praktiky, které popsujete a s jejichž řešením ve prospěch postižených lékařů pomáhá právní kancelář ČLK, jsou další ukázkou nekalého jednání, které se v našem prostředí netýkají, jak vidno, pouze seniorů.

 

Na problematiku tzv. katalogových firem opakovaně upozorňoval Evropský parlament již v minulosti, např. v roce 2011 proběhla v rámci plenárního zasedání ve Štrasburku interpelace Evropské komise, kde jsem osobně už tehdy upozorňovala na to, že nekalé praktiky některých katalogových firem zůstávají i nadále vážným problémem, protože jejich činnost je vždy založena především na obcházení zákona a na velmi špatné vymahatelnosti práva.

 

Jak sama konstatovala Evropská komise v rámci sdělení Ochrana podniků před klamavými marketingovými praktikami a zajištění účinného prosazování práva z listopadu 2012, jedná se prakticky o celoevropský fenomén. Legislativně otázka katalogových firem spadá pod působnost směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, nicméně poznatky z praxe ukázaly, že uplatňování této směrnice a její účinnost ve vztahu ke katalogovým firmám zůstávají problematické. Některé členské státy EU přijaly vnitrostátní opatření, ale vzhledem k přeshraničnímu přesahu, což je i případ společnosti TEMDI, je praktické vymáhání obtížné.

 

I proto Komise avizovala revizi směrnice o klamavé a srovnávací reklamě s cílem zabránit výskytu škodlivých klamavých marketingových praktik v oblasti mezipodnikových vztahů, jako jsou systémy podvodných katalogových firem. Příslušný legislativní návrh má Komise ve svém pracovním plánu na letošní rok. Jsem připravena se Komise, konkrétně komisařky Věry Jourové, do jejíž kompetence revize směrnice spadá, v této věci dotázat, kdy bude příslušný legislativní návrh představen, a jak hodlá reagovat na dlouhodobě problematickou otázku katalogových firem.

 

Vážený pane prezidente,

jsem připravena s právní kanceláří ČLK spolupracovat na konkrétním legislativním řešení tohoto problému na evropské úrovni.

 

S pozdravem,

Olga Sehnalová“

 

     Pan poslanec Evžen Tošenovský, e-mail ze dne 14.10.2015:

 

     „Vážený pane prezidente ČLK,

pozorně jsem si přečetl váš dopis, týkající se praktik portugalské společnosti TEMDI.

 

Sám se zabývám jinými tématy než je zdravotnictví a z pozice člena Evropského parlamentu se těžce hledá jednoduché řešení. Mohu Vám ale doporučit obrátit se Vaším jménem na věcně příslušného komisaře Andriukaitise a nebo přímo na českou komisařku paní Jourovou ohledně možností razantnějšího postupu ze strany Evropské komise.

 

Samozřejmě pokud by se podařilo nalézt nějaký postup, ve kterém bych mohl osobně pomoci, rád podpořím tyto aktivity.

 

S pozdravem

 

Evžen Tošenovský“

 

 

     Dotyčným poslancům za jejich pozitivní reakce velmi děkujeme.

 

     Uvedená informace pro členy ČLK budiž deklarací, že jakkoliv je v prvé řadě potřeba, aby lékař, který se do dané situace dostane, proti fakturám a upomínkám ze strany inzertní společnosti zaslal reakci sám svým jménem a držel se postupu doporučeného právní kanceláří ČLK (k čemuž právní kancelář ČLK poskytuje právní podporu, vzor dopisu – odkazujeme tímto na podrobnější informace v dřívějších číslech Tempusu Medicorum), komoře není lhostejná situace ani v plošném měřítku a všemožně se snaží apelovat na příslušné orgány zejména z preventivních důvodů, aby podvedených lékařů nepřibývalo.

 

     Budeme tedy čekat na vyjádření Evropské komise k předmětnému problému, jak je zřejmé z  výše uvedených citací odpovědí poslanců Evropského parlamentu, k postoupení věci tomuto příslušnému orgánu z jejich strany již došlo. V případě dalších novinek v problematice zmíněné inzertní společnosti budeme členy ČLK znovu informovat.

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Bc. Miloš Máca

                                                                                                              právní kancelář ČLK

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy