Nastavení cookies

Právní seminář: Na co nezapomenout v souvislosti s novým zákonem o zdravotních službách

01.03.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta

Zákon o zdravotních službách, který za předpokladu, že Ústavní soud nerozhodne jinak, nabude účinnosti 1.4.2012, ukládá lékařům a zdravotnickým zařízením řadu nových povinností. Přinášíme základní přehled zpracovaný právním oddělením ČLK. Problematice nové legislativy byl věnován právní seminář pořádaný ČLK 1.3.2012 v kongresovém centru nemocnice Na Homolce za účasti místopředsedy Legislativní rady vlády JUDr. Mlsny. Pro velký zájem lékařů budeme tento seminář opakovat dne 19.4.2012 tak, aby se dostalo i na další zájemce. Přihlásit se můžete tradičně na oddělení vzdělávání ČLK.

Přestože jsme již na stránkách našeho časopisu lékaře informovali o povinnostech vyplývajících z nového zákona o zdravotních službách, účinného k 1. dubnu 2012 a hrozících sankcích, v případě nesplnění těchto povinností, považuji za potřebné v tomto čísle ještě stručně a přehledně upozornit, na co by se každý poskytovatel zdravotní služby (soukromý lékař nebo provozovatel ústavního zdravotnického zařízení) měl zaměřit, aby k 1. dubnu 2012 splnil to, co nový zákon požaduje.

 

Nové povinnosti poskytovatelů ambulantních i lůžkových zdravotních služeb:

 

 • Opatřit zdravotnické zařízení (prostor, kde je poskytována zdravotní péče) viditelným označením, které musí obsahovat buď obchodní firmu (např. název s.r.o. nebo akciové společnosti), nebo v případě, kdy poskytovatelem je fyzická osoba,  jméno a příjmení poskytovatele a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Při nesplnění této povinnosti hrozí sankce do 50.000,- Kč.
 • Umístit údaj o provozní a ordinační době poskytovatele zdravotních služeb tak, aby byla tato informace přístupná pacientům. Zákon patrně předpokládá, že provozní doba bude delší než doba ordinačních hodin, kdy část provozní doby bude poskytovatel trávit i administrativními pracemi, apod. Vyžaduje, aby obě doby, jak provozní, tak i ordinační, byly umístěny na místě přístupném pacientům. Při nesplnění této povinnosti hrozí poskytovateli sankce do 50.000,- Kč.
 • Zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb, nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl tento seznam přístupný pacientům. Půjde například o ceny lékařských zpráv vypracovaných pro účel vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, způsobilosti ke studiu, či výkonu zaměstnání, apod. V případě nesplnění této povinnosti hrozí poskytovateli sankce do 50.000,- Kč.
 • Zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí bude poskytovatel vyžadovat písemný souhlas pacienta. Pokud se poskytovatel rozhodne, že u žádné zdravotní služby nebude požadovat písemný souhlas pacienta a ve všech případech postačí ústní informování, kromě případů, kdy písemný souhlas vyžaduje zákon, lze místo dokumentu „Seznam zdravotních služeb u kterých poskytovatel požaduje informovaný souhlas písemnou formou“, napsat „Rozhodnutí poskytovatele“ o tom, že k poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon. I tento údaj je dostatečným dokladem o tom, že poskytovatel svou povinnost stanovenou zákonem splnil. Pokud by však poskytovatel neměl zpracován seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí bude vyžadovat informovaný souhlas písemnou formou, ani rozhodnutí o tom, že kromě případů stanovených zákonem, nebude k žádné zdravotní službě požadovat písemný souhlas pacienta, hrozila by sankce až 100.000,- Kč.
 • V době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb, zpřístupnit pacientům informaci o poskytování neodkladné péče jiným poskytovatelem. To bude patrně možné v případech dovolené, nebo plánované pracovní neschopnosti, apod. V případě náhlé nemoci u fyzické osoby, která je jediným provozovatelem zařízení, může být splnění této povinnosti problematické a příslušný správní orgán by musel vzít v úvahu, že nebylo v možnostech lékaře, který náhle onemocněl, vyvěsit informaci o zástupu pro případ neodkladné péče. Lékaři by se, pokud možno, měli mezi sebou pokusit dohodnout, na koho mohou odkazovat své pacienty v případě své nepřítomnosti, např. nemoci či dovolené, pro případ, že pacient potřebuje neodkladnou péči.
 • Vést evidenci stížností a způsobu jejich vyřízení – ambulantní poskytovatelé, kteří zatím tuto evidenci nevedou, by ji měli zavést alespoň v podobě sešitu, který bude označen jako „Evidence stížností“ a ve kterém případně zaznamená, od koho, kdy přijal stížnost, čeho se týkala a jak byla vyřízena. V případě, že by nebyla zavedena tato evidence, hrozí poskytovateli sankce do 50.000,- Kč.
 • Pokud Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami stanoví pro příslušný výkon dvě možné varianty – základní a ekonomicky náročnější variantu, musí poskytovatel seznámit pacienta s tím, že má možnost volby a s výši případného doplatku v případě volby ekonomicky náročnější varianty. Podání této informace a své rozhodnutí musí pacient písemně potvrdit ve zdravotnické dokumentaci, a to i v případě, že si zvolil jen základní variantu bez doplatku. V tomto případě potvrzuje, že byl informován o možnosti zvolit si variantu ekonomicky náročnější a že této možnosti nevyužil. Zvolí-li si pacient ekonomicky náročnější variantu, je součástí informace, kterou podepisuje, také výše doplatku.. Při opakovaném porušení této povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit poskytovateli zdravotních služeb pokutu do 1.000.000,- Kč. Bude proto třeba ověřit si v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, zda výkony, které příslušný soukromý lékař poskytuje, jsou uvedeny pouze v jedné variantě, nebo ve dvou možných variantách – základní a ekonomicky náročnější a v případě, že jde o výkony, které mají dvě varianty, vždy mít od pacienta podepsáno, kterou variantu si zvolil. V případě volby ekonomicky náročnější varianty pak mít podepsáno, že souhlasí s výši doplatku.
 • Podle novely zákona č. 48/1997 Sb. provedené zákonem č. 369/2011 Sb. účinné k 1. 4. 2012 jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do třiceti dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu. Tuto povinnost lze splnit i tak, že poskytovatel sdělí pouze změny, ke kterým došlo od předchozího hlášení. Z toho vyplývá, že nejpozději do 31. července 2012 bude každý poskytovatel povinen zaslat zdravotním pojišťovnám uvedený seznam platný ke dni 30. června 2012 a pak vždy do třiceti dnů po skončení čtvrtletí oznámit všem zdravotním pojišťovnám, zda došlo k nějakým změnám, popřípadě, že k žádným změnám od minulého hlášení nedošlo.
 • Poskytovatelé mají být také povinni zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve věstníku a na svých internetových stránkách.

 

Pouze poskytovatel lůžkové a jednodenní péče je dále povinen:

 • Vypracovat postup pro vyřizování stížností.
 • Zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatní při hromadných neštěstích a nejméně jednou za dva roky ho aktualizovat, jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu (krajskému úřadu, v Praze Magistrátu hlavního města Prahy) do třiceti dnů ode dne jeho zpracování, nebo aktualizace, a to do 31. 3. 2013. Návrh traumatologického plánu a návrh jeho aktualizace, je povinen projednat s příslušným správním orgánem, jde-li o fakultní nemocnici, pak s Ministerstvem zdravotnictví. Podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání s příslušným správním orgánem nebo ministerstvem, stanoví prováděcí právní předpis.
 • Pouze poskytovatelé lůžkové péče jsou povinni v rámci prevence a kontroly infekcí zpracovat program pro prevenci a kontroly infekcí, spojených se zdravotní péčí a zajistit jeho činnost. Tuto povinnost musí splnit do 31. 3. 2013.

 

JUDr. Jan Mach

ředitel právní kanceláře ČLK

 

 

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy