Nastavení cookies

Pravidla disciplinárního řízení České lékařské komory. Může prezident komory někoho z komory vyloučit?

05.12.2021 | Prezident

Pravidla disciplinárního řízení v rámci České lékařské komory jsou striktně stanovena zákonem č. 220/1991 Sb. v platném znění. Podrobnosti postupu stanoví disciplinární řád komory přijímaný sjezdem delegátů. Níže uvedený text se týká pouze toho, co stanoví zákon.

           Návrh na zahájení disciplinárního řízení s členem komory, zpravidla na základě stížnosti nebo něčího podnětu, musí podat revizní komise příslušného okresního sdružení lékařů České lékařské komory v okrese, kde je příslušný lékař evidován. Žádný jiný orgán komory takový návrh podle zákona podat nemůže (§ 14 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 220/1991 Sb.). Členové revizní komise okresního sdružení jsou v rozhodování, zda návrh podají či nikoli nezávislí a řídí se pouze svým svědomím a svým úsudkem. Prezident komory ani členové představenstva nemají právo je nějak ovlivňovat. Revizní komise okresního sdružení může rozhodnout buď o tom, že na základě stížnosti či podnětu, případně vlastního zjištění návrh na zahájení disciplinárního řízení podá či nikoli. Proti rozhodnutí o nezahájení disciplinárního řízení může sice ten, kdo podal podnět nebo stížnost podat podle disciplinárního řádu komory námitky, o kterých rozhoduje čestná rada komory. Ta může případ vrátit revizní komisi okresního sdružení lékařů k novému projednání se svým stanoviskem, nemůže však rozhodnout za tuto revizní komisi. Prezident ani představenstvo komory nemají žádnou kompetenci jakkoli zasahovat do tohoto rozhodování. Podle zákona jediným orgánem, který může podat návrh na zahájení disciplinárního řízení, je revizní komise okresního sdružení lékařů České lékařské komory.

            Je-li podán návrh na zahájení disciplinárního řízení, rozhoduje o něm čestná rada okresního sdružení lékařů České lékařské komory. Uzná-li lékaře vinným, může uložit důtku, nebo pokutu do výše 20 000 Kč. Vyloučit z komory lékaře nemůže (§ 13 zákona č. 220/1991 Sb.). Čestná rada okresního sdružení, uzná-li uložení disciplinárního opatření ve své pravomoci jako nedostatečná, může případ předat čestné radě (centrální) komory. Čestná rada komory může rozhodnout o uložení pokuty do výše 30 000 Kč, podmíněném vyloučení, nebo o vyloučení z komory (§ 18 zákona č. 220/1991 Sb.). Uložit tato přísnější disciplinární opatření včetně vyloučení z komory lze jen pro porušení povinností stanovených § 9 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 220/1991 Sb., tj. porušení povinnosti vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony. Zákon tedy vyžaduje, aby jednání, za které se disciplinární opatření ukládá, nastalo v rámci výkonu lékařského povolání.

            Proti rozhodnutí čestné rady komory o uložení disciplinárního opatření včetně případného vyloučení z komory lze podat opravný prostředek k soudu (§ 18 odstavec 4 a 5 zákona č. 220/1991 Sb.). Do doby než rozhodne soud, zůstává lékař členem komory a nadále vykonává lékařskou praxi. Jakékoli předběžné opatření, které by vydala komora a kterým by lékaři do konečného rozhodnutí zakázala výkon lékařského povolání, nebo mu nařídila jakákoli omezení, zákon nepřipouští. Rozhodnutí čestné rady komory o vyloučení z komory nabývá právní moci až v případě, že soud opravný prostředek zamítne. I proti rozhodnutí soudu může však lékař podat kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud. Ta však již nemá odkladný účinek.

            Česká lékařská komora dávala zákonodárci opakovaně podnět k novelizaci zákona, která by umožnila v závažných případech komoře předběžné opatření vydat. Současně navrhovala, aby právo podat návrh na disciplinární řízení měla nejen revizní komisí okresního sdružení, ale také (centrální) revizní komise komory. Podnět nebyl nikdy výslovně odmítnut, ale zpravidla bylo sděleno, že nyní se řeší pouze dílčí novela související s jinými zákony a k novele, která by řešila tyto zásadní otázky, bude přistoupeno později, což se nestalo.    

            Shrnutí:

  • Prezident České lékařské komory ani členové představenstva nemají právo dát návrh na zahájení disciplinárního řízení s členem komory. Toto právo má podle zákona pouze revizní komise příslušného okresního sdružení komory.

 

  • Vyloučit lékaře z komory může pouze čestná rada komory poté, co návrh na zahájení disciplinárního řízení podala revizní komise okresního sdružení a čestná rada okresního sdružení rozhodla o předání případu čestné radě komory k uložení přísnějšího disciplinárního opatření, než je v její kompetenci.

 

  • Lékaře lze disciplinárně postihnout pouze pro výkon povolání v rozporu s odborností, etikou, nebo zákonem.

 

  • Proti vyloučení z komory i dalším disciplinárním opatřením lze podat opravný prostředek k soudu. Dokud o něm soud nerozhodne, lékař zůstává členem komory.

 

  •  Komora není oprávněna vydat jakékoli předběžné opatření, kterým by lékaři zakázala do konečného rozhodnutí výkon povolání nebo některé činnosti.

 

  • Disciplinární orgány komory jsou nezávislé podobně jako soudy a jiní funkcionáři komory včetně prezidenta nejsou oprávněni je jakkoli ovlivňovat.

 

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK 

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy