Nastavení cookies

Odměny pro všechny zdravotníky za boj s epidemií

11.06.2021 | Prezident

O nutnosti novelizovat tzv. kompenzační vyhlášku tak, aby poskytovatelé zdravotních služeb obdrželi náhrady za pokles plánovaných příjmů zapříčiněný epidemií a protiepidemickými opatřeními, jsem začal jednat s tehdejším ministrem zdravotnictvím Blatným a s premiérem Babišem již v listopadu.

      O odměnách, tentokrát pro všechny zdravotníky, za podzimní vlnu epidemie jsem pak poprvé s oběma pány jednal v prosinci. Můj původní požadavek zněl za podzimní vlnu 50 000,- Kč čistého pro každého zdravotníka (pouze pro zdravotníky), bez ohledu na kvalifikaci a místo výkonu povolání. Požadoval jsem tedy stejné peníze pro lékaře, sestry, laboranty, sanitáře, ale třeba i zubaře, záchranáře či lékárníky, tedy pro každého, kdo riskoval vlastní zdraví a plnil si v čase epidemie své povinnosti.

   Zatím co zaměstnancům v lůžkových zdravotnických zařízeních, a to nejenom zdravotníkům, tak i zaměstnancům záchranných služeb, stát zaplatil za loňskou jarní vlnu epidemie, a pracovníci na covidových jednotkách byli ještě průběžně odměňováni z prostředků nemocnic, pro soukromé lékaře a jejich zaměstnance se jedná o první finanční ocenění za celý rok práce v mimořádných podmínkách.

   Dne 18.12.2020 jsem uzavřel s předsedou vlády Babišem za přítomnosti ministra Blatného a ředitele VZP Kabátka rámcovou dohodu, že tentokrát opravdu všichni zdravotníci odměnu dostanou. V té době jsem netušil, že vše bude trvat tak dlouho a že nakonec díky těmto průtahům bude vyplácena jedna odměna za celkem tři vlny epidemie.

   V mezidobí se odborovým organizacím podařilo slíbenou částku navýšit z 50 000,- Kč čistého na 75 000,- Kč hrubého a prosadil menší odměny též pro nezdravotníky, kteří přímo přicházeli do styku s covidovými pacienty, a naopak ještě vyšší odměny pro pracovníky zdravotnické záchranné služby.

   Zatím co lůžková zdravotnická zařízení bez větších komplikací obdržela 12,5 miliardy korun přímo ze státního rozpočtu, a mohla tedy odměny vyplácet, cesta peněz k poskytovatelům ambulantních služeb byla a je mnohem kostrbatější.

   Peníze mají poskytovatelům ambulantních služeb vyplatit zdravotní pojišťovny. Celkem mělo jít o 12,6 miliardy korun na základě novely kompenzační vyhlášky.

   Poskytovatelé jiných, než lůžkových zdravotních služeb obdrží na každého zdravotnického pracovníka, kterého mají uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazené péče s plným úvazkem, částku 100 350,- Kč. Z té má být vyplaceno 75 000,- Kč zdravotníkovi a zbytek je určen k úhradě povinných odvodů na straně zaměstnavatele. U zdravotnické záchranné služby je částka vyšší, konkrétně 160 560,- Kč, kdy odměna pro zdravotníka s plným úvazkem činí 120 000,- Kč. Pokud zdravotník pracuje v úvazku nižším než 1,0, budou peníze zdravotními pojišťovnami patřičně pokráceny. Pro poskytnutí peněz na vyplacení odměn je rozhodující stav zdravotníků uvedených v příloze č. 2 smlouvy se zdravotní pojišťovnou ke dni 31.12.2020. O peníze na odměny není třeba žádat, zdravotní pojišťovny je vyplatí automaticky.

   Dobrý úmysl pokažený neschopností ministerských úředníků.

   Jménem České lékařské komory jsem jako její prezident požadoval vyplacení odměn pro všechny zdravotníky, čemuž vláda nakonec vyhověla, byť po zbytečných průtazích, ale konečná forma způsobu vyplácení peněz na odměny je rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, jehož úředníci odmítli respektovat připomínky komory a jejich neschopnost tak do určité míry pokazila dobrý úmysl zdravotníky za náročnou a nebezpečnou práci finančně odměnit.

   ČLK připomínkovala zejména:

- povinnost zachování ve 4. čtvrtletí roku 2020 alespoň 75% produkce 4. čtvrtletí 2018 (problém pro ty, kdo byli nemocní či v karanténě).

- nárok na plnou výši peněz na odměny pouze pro ty poskytovatele, kteří mají smlouvu se všemi „relevantními“ pojišťovnami v kraji.

- peníze budou vyplaceny pouze na zdravotníky, kteří byli ke dni 31.12.2020 uvedeni v příloze č. 2 smlouvy s pojišťovnou.

   Vzhledem k rozsahu očekávaných problémů jsem se dne 6.5.2021 písemně obrátil s žádostí o urgentní jednání s cílem hrozící křivdy odstranit na ministra zdravotnictví prof. Arenbergera, přičemž jsem zároveň informoval předsedu vlády Ing. Babiše, ředitele VZP Ing. Kabátka a náměstkyni ministra zdravotnictví Ing. Rognerovou, která nese za kompenzační vyhlášku odpovědnost.

   Po delším váhání zvolilo Ministerstvo zdravotnictví jako cestu k nápravě úhradovou vyhlášku pro rok 2021, ve které navrhlo nový vzorec pro výpočet odměn pro ambulantní sektor, kdy zůstal zachován princip výpočtu odměn jako v kompenzační vyhlášce pro rok 2020, ale počet zdravotníků, týdenní úvazky a produkce mají být vázány k roku 2021. Konkrétně má být v novém výpočtu odměn zohledněn aktuální obsah přílohy č. 2 nejpravděpodobněji k datu 30.6.2021. Produkční podmínka 75 % objemu péče referenčního období má být dle návrhu vázána k prvnímu pololetí roku 2021 a prvnímu pololetí roku 2019. Nepříjemným důsledkem tohoto rozhodnutí je přiznání faktu, že se nejedná o odměny jen za druhou vlnu epidemie z podzimu 2020, ale též za celé první pololetí roku 2021.

   Česká lékařská komora k návrhu vyhlášky uplatnila několik připomínek. Trváme na tom, aby na žádost poskytovatele mohly zdravotní pojišťovny pro určení počtu zdravotníků a týdenních úvazků použít údaje v Národním registru zdravotnických pracovníků. Dále ČLK trvá na zrušení produkční podmínky, protože v jejím důsledku dochází ke krácení odměn nespravedlivě i u těch poskytovatelů, kteří poklesu produkce objektivně nemohli zabránit. Důležité je si uvědomit, že produkce se posuzuje u každé pojišťovny, která odměnu vyplácí. U pojišťoven, které mají v kraji malé zastoupení pojištěnců, je dodržení podmínky produkce problematické, i když poskytovatel pracoval na plný úvazek. ČLK i nadále nesouhlasí s tím, aby byla odměna krácena jenom proto, že poskytovatel nemá s některou zdravotní pojišťovnou zastoupenou v kraji smlouvu, a navrhuje, aby se v takovém případě podělily o výplatu odměn zbylé zdravotní pojišťovny, se kterými poskytovatel smlouvu uzavřenu má. Dále považujeme za nezbytné, aby byla v kompenzační vyhlášce zakotvena možnost v individuálních případech zohlednit mimořádné okolnosti a dohodnout se se zdravotní pojišťovnou na řešení, které bude pro poskytovatele spravedlivé.

   Připomínky jsme sice uplatnili, ale nedá se očekávat, že by ministr Vojtěch, který se svojí averzí vůči lékařské komoře nijak netají, naše připomínky akceptoval. Vyhláška sice zatím vydána nebyla, ale přesto vám pro jistotu doporučujeme, pokud jste soukromými lékaři – poskytovateli zdravotních služeb a nejste spokojeni s tím, jaké finanční prostředky vám zaslaly zdravotní pojišťovny na odměny pro vás a vaše zaměstnance, abyste do 30.6.2021 zažádali zdravotní pojišťovny o aktualizaci přílohy č. 2 ke smlouvě a zároveň abyste do 30.6.2021 provedli aktualizaci údajů v Národním registru zdravotnických pracovníků. 

   Podle stanoviska ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021 vyhláška stanoví pouze mechanismus, jakým je vypočten objem prostředků, které poskytovatelům zdravotních služeb na odměny zdravotníkům vyplatí jednotlivé pojišťovny. Tento mechanismus není závazný ve vztahu k rozdělení odměn mezi zdravotníky působící u zaměstnavatele. Poskytovatel může odměny vyplatit podle vlastního klíče, ale na odměny musí přitom použít veškeré finanční prostředky, které k tomuto účelu obdržel. Odměny mají být vypláceny podle § 224 odst. 2 písm. b) zákoníku práce, neboť se nejedná o odměnu za splnění konkrétního úkolu, ale o plošnou odměnu zdravotníkům za jejich roli při zvládání epidemie.

   Pokud jsou poskytovatelé zdravotních služeb spokojení s množstvím peněz, které od pojišťoven na odměny dostali na základě kompenzační vyhlášky pro rok 2020, nemusí dělat nic. V opačném případě je třeba aktualizovat přílohy č. 2 ke smlouvám s pojišťovnami a pro jistotu též údaje v Národním registru zdravotnických pracovníků. Důrazně doporučuje obé provést do 30.6.2021. Zdravotní pojišťovny poté zaplatí rozdíl mezi nově definovaným nárokem a tím, co již vyplatily.

   Zdá se, že i přes peripetie zapříčiněné neschopností ministerstva zdravotnictví, nakonec slíbené a zasloužené peníze opravdu všichni zdravotníci dostanou. V celkovém součtu se jedná o nemalou částku cca. 24 miliard korun. Vzhledem k tomu, že bez souhlasu předsedy vlády Ing. Babiše by takto vysokou částku nikdo pro zdravotníky neuvolnil, považoval jsem za slušnost panu premiérovi včera (9.6.2021) poděkovat. Zdá se, že jsem byl první, koho to napadlo.

S kolegiálním pozdravem   Milan Kubek

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy