Nastavení cookies

Pasování Rytířky českého lékařského stavu

23.05.2021 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Rytířkou českého lékařského stavu byla ve čtvrtek 20. 5.  2021 pasována doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Zde je slavnostní laudatio, které pronesl prezident ČLK MUDr. Milan Kubek. 

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,  

    Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul „Rytíř lékařského stavu“ je každoročně udělován jedné z osobností, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny, a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Na rozdíl od celé řady dalších existujících ocenění je titul „Rytíř lékařského stavu“ výjimečný tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové naší komory.

    Dnes vstoupí do pomyslné síně slávy v pořadí již 27. člen tohoto elitního klubu – paní docentka MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Dovolte mi, abych vám alespoň stručně osobnost paní doktorky přiblížil.

   Jarmila Drábková se narodila 14. března 1934 v Praze. Po maturitě na Reálném gymnáziu v Pardubicích absolvovala Fakultu všeobecného lékařství v Praze, na které také v roce 1958 promovala. 

   Svoji praxi doktorka Drábková začínala jako sekundární lékařka a ústavní anesteziolog na I. gynekologicko-porodnické klinice pražské všeobecné nemocnice. V roce 1961 atestovala v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 1964 pak v oboru anesteziologie a resuscitace.  

   V letech 1964 - 1967 působila jako zástupkyně primáře kliniky anestézie a resuscitace Všeobecné fakultní nemocnice. Následujících úctyhodných 29 let, tedy až do roku 1996, pracovala pro záchrannou službu hlavního města Prahy jako primářka resuscitačního oddělení. 

   V roce 1970 paní doktorka Drábková získala hodnost kandidátky věd s prací „Vliv celkové anestézie na endogenní cirkadiální rytmy“ a v roce 2003 pak docenturu v oborech chirurgie a urgentní medicína. Tématem její habilitační práce bylo „Polytrauma v intenzivní medicíně“. 

   Docentka Drábková však, při vší úctě, byla vždy spíše zvídavým klinikem, než úzce zaměřenou vědkyní. Mezi roky 1997 a 2012, tedy dobrých patnáct let, vedla primářka Drábková OCHRIP -  oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče ve FN Motol.

  V roce 2003 složila další atestaci, tentokrát z urgentní medicíny. Správný doktor se prostě učí celý život. 

   Vedle různých kurzů věnovaných řízení zdravotnictví a právním či etickým problémům medicíny, je třeba připomenout i stáže na zahraničních pracovištích – ať už v Universitní nemocnici v Nijmegenu v Holandsku, na Chirurgickém institutu a Institutu neodkladné pomoci v Moskvě, ale rovněž ve Spojených státech nebo v Belgii. 

   Paní docentka působila ve funkci vědeckého sekretáře a předsedkyně Československé a posléze České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V letech 1989 - 2002 byla členkou Evropské rady pro resuscitaci a Evropské anesteziologické akademie. Je, či byla členkou redakční rady několika odborných periodik včetně prestižního časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.

   Paní docentka je od roku 1997 čestnou členkou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a od roku 2000 pak čestnou členkou České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. 

   Z životních ocenění mi dovolte zmínit alespoň Medaili Československého červeného kříže za činnost v první pomoci a neodkladné péči z roku 1983, Medaili České lékařské společnosti z roku 1984 a Stříbrnou medaili Slovenské lékařské společnosti z roku 1989.

    Docentka Drábková je rovněž držitelkou ocenění Lady PRO za rok 2008 od společnosti Comenius. Ocenění je udělováno ženám, které ve své profesionální kariéře dosáhly skutečně mimořádných úspěchů, a při tom si dokázaly při své náročné práci zachovat svůj ženský šarm. 

   Paní docentka je zkrátka bez diskuse opravdovou dámou české medicíny, známou mezi svými kolegy mimo jiné i díky své bohaté publikační činnosti. Není možné vyjmenovávat stovky článků v odborných časopisech, ani desítky kapitol v učebnicích a monografiích. Připomenu tedy alespoň učebnici Anestezie a resuscitace v porodnictví, kterou vydalo nakladatelství Avicenum v roce 1973, a z 80. let pak dvojici učebnic Základy anesteziologie a Základy resuscitace. Za knihu Polytrauma v intenzivní medicíně obdržela docentka Drábková v roce 2002 Maydlovu cenu České chirurgické společnosti. 

  Anebo monografie Akutní stavy v první linii, tak ta bezesporu patří ke knížkám, které by si měl povinně přečíst, a to i opakovaně, každý lékař. Z novějších publikací je třeba zmínit ještě v roce 2018 vydanou monografii Následná intenzivní péče, za kterou její autorka získala ocenění Hlávkovy nadace.

   Paní docentka je nejenom vynikající lékařkou, ale také učitelkou. Své bohaté odborné zkušenosti a vědomosti předávala jak medikům na 1. LF UK nebo středním zdravotnickým pracovníkům na Vyšší zdravotnické škole Medea Praha, tak také kolegům lékařům v IPVZ a především pak v rámci vzdělávacích kurzů ČLK. Právě její kurzy věnované problematice neodkladných stavů a naléhavých situací v medicíně vždy patřily k tomu nejlepšímu, co v rámci celoživotního vzdělávání mohla komora svým členům nabídnout. Je tomu tak nejenom díky jejich vysoké odborné kvalitě a zajímavosti, ale také i díky osobnímu charismatu paní docentky Drábkové, když přednáší. 

   Docentka Drábková připravuje vzdělávací kurzy pro ČLK již od roku 2001 a patří tak k prvním lektorům, kteří se podíleli na vybudování systému celoživotního vzdělávání garantovaného lékařskou komorou. A právě proto se po zásluze stala v roce 2008 první laureátkou Ceny prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů. 

  A na co ještě nesmíme zapomenout? Tak minimálně na to, že se můžeme pochlubit tím, že tak vynikající odborník a čestný člověk, jakým paní docentka beze sporu je, již roky aktivně pracuje v Etické komisi ČLK. 

   Avšak nejsme sami, kdo si práce paní doktorky váží. Paní docentka dostala mimo jiné od ministryně zdravotnictví ocenění za celoživotní činnost v oblasti první pomoci a neodkladné péče a v roce 2012 obdržela Čestné členství v České resuscitační radě. Za svoji poctivou nezištnou práci získala docentka Jarmila Drábková také dvě významná ocenění od České lékařská společnosti JEP. A to Zlatou medaili v roce 2014 a v červnu 2020 pak byla dekorována Cenou Jana Evangelisty Purkyně.

   Nejméně jedno ocenění však paní docentce Drábkové v její sbírce zatím ještě chybí. A my jsme se dnes sešli právě proto, abychom toto nedopatření společně napravili.

   Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře. 

   Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytířka lékařského stavu náleží docentce MUDr. Jarmile Drábkové, CSc. právem.  

 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

 

Vážená paní docentko, ctěná kolegyně Jarmilo Drábková,

Pasuji tě tímto mečem, z autority svěřené mi našimi kolegy, rytířkou českého lékařského stavu. 

Ať i nadále stojíš věrně po boku svých kolegů lékařů v boji proti nemocem a utrpení našich pacientů.

Dámy a pánové, prosím o potlesk pro rytířku Jarmilu Drábkovou.

 

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy