Nastavení cookies

Otevřený dopis ČLK předsedovi vlády ČR

07.03.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Tento dopis byl minulý týden odeslán předsedovi vlády ČR a dnes zveřejněn na tiskové konferenci.

Vážený pan

Mgr. Bohuslav Sobotka

předseda vlády ČR

Úřad vlády ČR

nábřeží. Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

 

                                                                                       V Praze dne 2. 3. 2016

 

Věc: Lékařská komora upozorňuje na rozpad českého zdravotnictví

 

 

Vážený pane předsedo vlády,

   z pověření představenstva ČLK a předsedů okresních sdružení České lékařské komory obracím se na Vás tímto naléhavým otevřeným dopisem.

   Česká lékařská komora se snaží plnit svoji úlohu garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání. Naší povinností je tedy varovat Vás a současně i občany ČR před pokračujícím rozpadem českého zdravotnictví.

   Základním úkolem zdravotnictví je zajišťování dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje, bez ohledu na jeho sociální situaci, a to v potřebném čase a místě. Navzdory obětavé práci tisíců lékařů a zdravotních sester již české zdravotnictví není schopno tento úkol plnit a česká medicína začíná ztrácet svoji dosud oceňovanou kvalitu a pověst.

   Česká lékařská komora upozorňuje, že v první polovině funkčního období vaší vlády hlavní úkoly vyplývající pro zdravotnictví z jejího programového prohlášení splněny nebyly. Delegáti sjezdu lékařské komory vyslovili zásadní nespokojenost s prací ministerstva zdravotnictví, zejména s pomalou tvorbou nezbytných právních norem. 

   Lékařská komora sice příznivě hodnotí některé kroky ministra zdravotnictví, kterému se v uplynulých dvou letech podařilo prosadit jak mírnou valorizaci platby za státní pojištěnce, tak drobné zvýšení platů zdravotníků a zhodnocení ceny práce v seznamu zdravotních výkonů. Tyto malé úspěchy jsou však naprosto nedostatečné k tomu, aby zažehnaly prohlubující se krizi ve zdravotnictví.

 Základní příčina problémů českého zdravotnictví leží mimo tento resort. Je jí chronický nedostatek peněz. Zdravotnictví je katastrofálně podfinancováno.

Výdaje na zdravotnictví patří v ČR mezi nejnižší v rámci EU nejenom v absolutních částkách na jednoho obyvatele, ale i při zohlednění tzv. parity kupní síly nebo vyjádřené procentem HDP (7,1%).

   S nedostatkem peněz úzce souvisí prohlubující se nedostatek zdravotníků. Na lékařských fakultách sice v oboru všeobecné lékařství promuje každoročně cca 1000 lékařů, avšak 200 z nich odchází do zahraničí, aniž by vůbec začalo v ČR pracovat. Každým rokem navíc odchází cca 200 lékařů, kteří již praxi mají. Často jde o plně kvalifikované perspektivní mladé lékaře. Pracující lékaři kvůli tomu stárnou. Zatím co v roce 1995 bylo mezi pracujícími lékaři 10 % starších 60-ti let, tak v současnosti tvoří tito naši nejstarší kolegové a kolegyně téměř čtvrtinu. 

   Řada regionálních nemocnic je v současnosti personálně zdevastovaná a zcela závislá na nejisté práci cizinců. Zavírají se klíčová oddělení např. okresní interny nebo pediatrie. V mnoha městech a obcích občané marně shání praktické lékaře. Kvůli nedostatečným úhradám od zdravotních pojišťoven se navíc ještě dále prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetření a operace.

   Nedostatek zdravotníků je spojen s porušováním platných zákonů, vyhlášek a nařízení. V nemocnicích je systematicky porušován a obcházen zákoník práce. Lékaři, existenčně závislí na příjmech za přesčasovou práci, jsou nuceni toto tolerovat již s ohledem na své pacienty a kolegy. Přepracovaní lékaři se přitom častěji dopouští chyb, což ohrožuje pacienty. Vyhláška o minimálním personálním zajištění zdravotních služeb sice podle názoru ČLK neodpovídá požadavkům medicíny 21. století, přesto i tato norma není v řadě zdravotnických zařízení dodržována. Komora zaznamenala již dokonce i případy nelegálního zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací.

   Nedostatek peněz, nedostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou spolu s porušováním platných zákonů a dalších právních norem příčinou krize českého zdravotnictví, která se projevuje poklesem dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro naše občany.

   Za kvalitu zdravotnictví zodpovídá občanům celá vláda, nikoliv pouze resortní ministr. Uplynulé dva roky ukázaly, že řešení léta se vršících problémů je zřejmě nad možnosti samotného ministra zdravotnictví. Česká lékařská komora nemůže nečinně přihlížet rozpadu českého zdravotnictví, proto voláme v zájmu pacientů a všech občanů k odpovědnosti, pane premiére, Vás a Vaším prostřednictvím celou Vládu ČR.

  Zdravotnictví volá o pomoc a Česká lékařská komora vyzývá Vládu ČR, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví, který by obsahoval opatření realizovatelná ještě do konce jejího funkčního období. Na přípravě a prosazování tohoto plánu je komora připravena se spolupodílet.

 

Česká lékařská komora navrhuje a požaduje:

  1. Pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce, která by postupně měla dosáhnout výše jedné poloviny odvodu za zaměstnance s průměrnou mzdou. Dále požadujeme spravedlnost v platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající jeho příjmům. Navíc pak zavedení tzv. zdravotní daně na tabák a na alkohol tak, aby na zdravotnictví více přispívali ti, kdo si své zdraví dobrovolně ničí.
  2. Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy v první řadě přeměnu Seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník s postupnou valorizací ceny lidské práce o 10 % každý rok. Zdravotní pojišťovny musí platit za stejné výkony všem poskytovatelům zdravotních služeb stejně.
  3. Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok a zároveň cestou novely zákoníku práce sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, podle státních tarifních tabulek, případně s vytvořením speciální platové tabulky pro zdravotníky.
  4. Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů se zvýšením jeho intenzity a kvality. Nezbytným předpokladem je snížení počtu specializačních oborů, zkrácení délky specializační přípravy a její realizovatelnost i v regionálních nemocnicích.  Vzdělání lékařů musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, avšak nemá smysl klást na mladé lékaře nesplnitelné požadavky. Upozorňujeme, že bez zásadního zvýšení finanční podpory ze strany státu reforma vzdělávání lékařů svůj cíl nesplní a mladí lékaři budou dále odcházet.
  5. Novelu zákona o zdravotních službách, která by lékařské komoře dala právo kontrolovat personální zajištění lékařských zdravotních služeb a umožnila komoře ukládat poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Toto posílení kompetencí profesní lékařské samosprávy považujeme za základní podmínku zajištění kvality zdravotních služeb a tím i bezpečnosti pacientů.

 

   Vážený pane premiére, věřím, že budete tomuto apelu České lékařské komory věnovat náležitou pozornost.

   Doufám, že s Vaší podporou se nám společně podaří rozklad českého zdravotnictví zastavit.

 

S uctivým pozdravem                                                                                                   

                                                                     MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Název Velikost
Otevřený dopis předsedovi vlády.pdf 129.1 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy