Nastavení cookies

Dohoda mezi VZP a ČLK o bonifikaci za celoživotní vzdělávání

09.01.2014 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

ČLK k datu 10.1.2014 předá VZP seznam všech lékařů, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání. VZP na základě tohoto seznamu podle své metodiky navýší úhrady příslušným lékařům automaticky. Lékaři, kteří sice splňují podmínky SP – 16 a získali tedy za uplynulých 5 let 150 kreditů za vzdělávací akce garantované ČLK, a nejsou držiteli Diplomu, mohou si o jeho vydání zažádat v kanceláři svého OS ČLK. Pokud diplom doloží VZP do 31.1.2014, pak rovněž získají bonifikaci za rok 2014.

Realizace dohody mezi ČLK a VZP o podpoře celoživotního vzdělávání lékařů pro rok 2014

   V návaznosti na dohodu mezi VZP a ČLK o podpoře celoživotního vzdělávání lékařů bude Všeobecná zdravotní pojišťovna realizovat podporu celoživotního vzdělávání lékařů následujícím způsobem.

   Na základě seznamu lékařů – držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, předaného pojišťovně lékařskou komorou k datu 10.1.2014 bude navýšena úhrada za poskytnuté hrazené služby v roce 2014 v jednotlivých segmentech poskytovatelů tímto způsobem:

1)     V segmentu poskytovatelů ambulantní specializované zdravotní péče VZP navýší výslednou hodnotu bodu o 0,01 Kč. Toto ustanovení bude obsaženo v návrhu úhradového dodatku ke Smlouvě pro rok 2014.

2)     V segmentu poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 (gynekologie a dětská gynekologie) VZP navýší parametr INU (Index navýšení úhrady) o 0,01. Toto navýšení bude realizováno samostatným dodatkem ke Smlouvě.

3)     Dodatky, které byly rozeslány ze strany VZP praktickým lékařům v těchto dnech, byly připraveny ještě před uzavřením dohody mezi VZP a ČLK. I přes dohodu učiněnou v dohodovacím řízení se SPL a PLDD je VZP připravena navýšit hodnotu bodu i pro praktické lékaře, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Toto navýšení bude realizováno po uzavření základního úhradového dodatku pro rok 2014, postup byl projednán se zástupci SPL a PLDD. V případě, že bude ze strany PL navrženo jiné řešení prostřednictvím ČLK, je VZP připravena o tomto jednat.

4)     V případě, že lékař absolvoval celoživotní vzdělávání realizované ČLK a nebude mu tento fakt zohledněn v návrhu úhradového dodatku (lékař splnil podmínky celoživotního vzdělávání, ale nezažádal si o Diplom, administrativní chyba, atd.), je mezní termín pro uplatnění požadavku vůči VZP na zvýhodnění stanoven do 31. 1. 2014, v návaznosti na předložení platného Diplomu lékařem.

MUDr. JUDr. Petr Honěk - náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

 

Dohoda ČLK s VZP v otázkách a odpovědích

Mám diplom, pokud chci získat bonifikaci za vzdělávání, musím jeho kopii poslat do VZP?
Nemusíte. Snahou ČLK je nepřidělávat svým členům zbytečné starosti. ČLK k datu 10.1.2014 předá VZP seznam všech lékařů, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání. VZP na základě tohoto seznamu podle své metodiky navýší úhrady příslušným lékařům automaticky.

Nemám diplom, ale podmínky celoživotního vzdělávání splňuji, co mám dělat?
Neprodleně zažádejte kancelář vašeho OS ČLK o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání. K žádosti doložte příslušný počet získaných kreditů (150 za uplynulých 5 let) dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Nově získaný Diplom pak předejte regionální pobočce VZP a to nejpozději do 31.1.2014.

Nemám diplom a podmínky na jeho vydání nesplňuji. Bude možno získat bonifikaci později?
Celoživotní vzdělávání je povinností každého lékaře. Diplom ČLK je pouze formálním dokladem o plnění určitého standardu. Pokud se nic mimořádného nestane, předpokládám, že se komoře podaří obdobnou dohodu s VZP uzavřít i pro příští roky. V tom případě získáte od roku 2015 bonifikaci spolu s diplomem i vy. Pro rok 2014 již po 31.1.2014 není možno bonifikaci u VZP nárokovat, neboť výše úhrady je smluvním dodatkem stanovena na celý kalendářní rok.

Jsem lékař zaměstnanec a diplom mám, přináší také mně dohoda s VZP nějakou výhodu?
Platy lékařů zaměstnanců dohoda mezi ČLK a VZP neřeší. Pokud budou mít ředitelé nemocnic zájem vyjednat si s VZP bonifikace na základě dobrého personálního vybavení vzdělávajícími se lékaři, mohou počítat s podporou ze strany komory. Obdobně komora podpoří Lékařský odborový klub v jednáních o platech a mzdách lékařů.

Regulace za rok 2013 bude VZP uplatňovat jen ve výjimečných případech. Jak to však bude s regulacemi za rok 2014?
Dohoda o prominutí regulací za rok 2013 se týká nejenom ambulantních specialistů včetně gynekologů, ale také praktických lékařů. Je třeba však zdůraznit, že se jedná skutečně pouze o regulace za rok 2013! Stran roku 2014 jsem sice ze strany vedení VZP zaznamenal jistou vstřícnost, ta však neznamená automaticky jistotu uzavření obdobné dohody i za rok. Tedy pozor.

ČLK

 

ČLK předala VZP seznam držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání za účelem bonifikace při úhradách

     Jak už Česká lékařská komora informovala lékaře na svých webových stránkách a jak již tyto skutečnosti zveřejnily i některé sdělovací prostředky, na základě dohody, kterou prezident ČLK uzavřel s generálním ředitelem VZP ČR Ing. Kabátkem,  se Všeobecná zdravotní pojišťovna zavázala výrazně omezit regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. VZP se zároveň zavázala, že bude v roce 2014 bonifikovat lékaře – držitele Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Následující informace se týká druhé části dohody, podle které VZP zvýší v roce 2014 o jeden haléř za každý vykázaný bod platby těm lékařům, kteří doloží Diplom celoživotního vzdělávání ČLK (dále jen „Diplom CŽV“). Obdobným způsobem bude těmto lékařům navýšena hodnota bodu v porovnávacím období, aby při stejném objemu poskytovaných služeb nedošlo k překročení regulačního limitu. Po předložení Diplomu CŽV budou mít lékaři na uvedenou bonifikaci automaticky nárok bez jakéhokoliv dalšího posuzování.

     Za účelem co nejefektivnější realizace této části dohody, ČLK, vedena snahou nezatěžovat své členy zasíláním Diplomů CŽV na příslušné pobočky VZP a veškerou administrativou s tím spojenou, dohodl se prezident ČLK s ředitelem VZP na předání seznamu těch lékařů, kteří jsou v současné době držiteli platného Diplomu CŽV. Aby mohlo dojít ze strany pracovníků VZP k přesnému ztotožnění jednotlivých držitelů a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním např. záměnou či shodou jmen, ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tímto ČLK informuje, že seznam držitelů Diplomu CŽV bude VZP předán i s daty narození těchto držitelů, což je jediný společný a spolehlivý údaj, který je k dispozici oběma subjektům (v případě ČLK dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 220/1991 Sb., o komorách, v platném znění, v případě VZP dle § 40 odst. 6 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění). Není totiž možné postupovat jinou cestou, např. pomocí evidenčních čísel ČLK, která nejsou vedena u VZP, anebo pomocí IČZ, která nevede pro změnu ČLK. Poskytnutím seznamu držitelů Diplomu CŽV tedy nedochází k žádnému sdělování osobních údajů o lékařích, které by již nebyly VZP v rámci smluvního vztahu mezi ní a lékařem dříve známy.

     Tento postup a jeho soulad se zákonem byl konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který legalitu tohoto kroku potvrdil. Jak ČLK, tak VZP, jsou orgány, na které byla zákonem přenesena část výkonu veřejné správy. Předání seznamu držitelů Diplomu CŽV s uvedením data narození držitelů dojde v rámci povinností (a zároveň také kompetencí), které oběma orgánům svěřuje zákon. V případě ČLK je o zaručování odbornosti členů, hájení jejich profesních zájmů a kompetence spojené s vedením seznamu členů, to vše dle § 2 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 220/1991 Sb., v případě VZP o povinnost uhradit poskytnutou péči podle § 13 odst. 1 a § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

      Poskytnutí jmenného seznamu držitelů Diplomu CŽV se vedením jejich data narození je tedy v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Mgr. Bc. Miloš Máca
právní oddělení ČLK

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy