Nastavení cookies

Pozor: Přeregistrace!

14.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Pozor:  Všichni současní provozovatelé zdravotnických zařízení, pokud neplánují ukončení činnosti, musí do konce roku 2012 podat na místně příslušný krajský úřad žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 

Nečekejte na rozhodnutí Ústavního soudu

Do konce roku je třeba zažádat o „přeregistraci“

 

Přeregistrace provozovatelů nestátních zdravotnických zařízení na poskytovatele zdravotních služeb podle přechodných ustanovení zákona o zdravotních službách

     Podle § 121 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, mají všichni poskytovatelé zdravotní péče, kterým byla před nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb. vydána registrace k provozování nestátního zdravotnického zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb. a kteří hodlají poskytovat zdravotní služby i po 36 měsících od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., povinnost podat do 31.12.2012 žádost o tzv. "přeregistraci" – tedy o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Jde o v Tempusu Medicorum již několikrát diskutované téma a jeden z problému, který byl předmětem komorou iniciované ústavní stížnosti proti některým ustanovením zákona o zdravotních službách. Ústavní soud ČR dosud v této věci nerozhodl a určitě nelze spoléhat na to, že jednak bude do konce roku 2012 vydán jeho nález a jednak, že bude s příznivým výsledkem. Zákonem stanovená povinnost přeregistrace tedy stále zůstává nedotčena a poslední den lhůty k podání žádosti o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. zůstává nezměněn, bez ohledu na budoucí rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Naším záměrem je tuto povinnost členům ČLK připomenout, neboť na tento krok mají lékaři už jen necelé 3 měsíce.

     Z toho důvodu jsme se rozhodli prozkoumat situaci v jednotlivých krajích a lékaře pokud možno co nejpodrobněji informovat, co vše je potřeba pro věc udělat, kde najdou potřebné informace a zejména potřebný formulář pro žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb a jaká je aktuální situace v závislosti na regionech. Zejména nás také zajímalo, nakolik je respektováno znění § 121 odst. 5 zákona o zdravotních službách, podle kterého taková žádost obsahuje pouze náležitosti uvedené v § 18 odst. 1 (tedy v podstatě jen onen „formulář“) a z něj vycházející dohoda mezi ministrem zdravotnictví ČR a prezidenta ČLK a následný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR, o tom, že krajské úřady budou k věci přistupovat pouze jako k formalitě a nebudou po lékaři vyžadovat doložení všech potřebných dokladů (jako je např. specializovaná způsobilost, provozní řád, nájemní smlouva, doklad o bezúhonnosti apod.), jestliže takové doklady již lékař v minulosti krajskému úřadu předložil a jsou krajským úřadem evidovány.

     Všem krajům jsme písemně položili celkem 6 dotazů, písemně odpověděly kraje Středočeský, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský, u zbytku krajů jsme informace po absenci písemné odpovědi zjišťovali telefonem.

                                                                                                        

     1) Jsou k dispozici na webových stránkách krajského úřadu formuláře pro přeregistraci?

     Všechny krajské úřady mají formuláře na svých webových stránkách, a to konkrétně zde:

Hl. m. Praha: http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/formulare_udeleni_opravneni/index.html

Středočeský: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zdravotnictvi/preregistrace/

Plzeňský: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/formulare-zadosti-o-preregistraci?sekce=all

Karlovarský: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/zdravotnictvi/seznam/preregistrace.htm

Ústecký:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=99209&p1=192453

Liberecký: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz//id:151621

Královéhradecký:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/registrace-nzz/formulare-poskytovatele/zadosti-51133/

Pardubický: http://www.pardubickykraj.cz/formulare-oz

Jihočeský: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1678&par%5Blang%5D=CS

Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/dulezite-upozorneni-pro-nestatni-zdravotnicka-zarizeni-v-kraji-vysocina/d-4040146/p1=39321

Jihomoravský: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=181864&TypeID=2

Zlínský: http://www.kr-zlinsky.cz/zdravotnictvi-cl-13.html

Moravskoslezský: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zdravotnictvi/dulezite-upozorneni-pro-nestatni-zdravotnicka-zarizeni-21907/

 

V případě Olomouckého kraje sice neexistuje speciální formulář pro přeregistrace a používán je běžný formulář pro žádost o udělení oprávnění, avšak webové stránky obsahují prohlášení, že pokud jde jen o tzv. přeregistraci, správní organ nevyžaduje přílohy, tudíž je možné ve formuláři přeskočit pasáže o povinnosti doložit příslušné doklady. Formuláře zde: http://www.kr-olomoucky.cz/opravneni-k-poskytovani-zdravotnickych-sluzeb-cl-1031.html

 

     2) Vyžaduje Váš odbor po lékařích doložení všech náležitostí podle § 18 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., jako by šlo o udělení nového oprávnění (specializovaná způsobilost, provozní řád, bezúhonnost, prohlášení o věcném a technickém vybavení atd.), anebo je naopak respektováno znění § 121 odst. 5, podle kterého taková žádost obsahuje pouze náležitosti uvedené v § 18 odst. 1 (tedy onen „formulář“) a z něj vycházející dohoda mezi ministrem zdravotnictví ČR a prezidenta ČLK a následný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR?

     U 13 krajů jsme byli ujištěni, že skutečně po lékařích vyžadují při přeregistracích pouze údaje v podobě formuláře a lékaři nemají povinnost kraji dodat všechny ostatní doklady, které již dříve krajskému úřadu odevzdali.

     Byli jsme však upozorněni na situaci, že do 31.3.2012 za účinnosti zákona č. 160/1992 Sb. někteří lékaři opomíjeli hlásit krajským úřadům změny, které nastaly ohledně předložených dokladů, případně se stalo, některé doklady spis po celou dobu neobsahovaly vůbec. Z toho důvodu je tedy požadováno po lékaři doplnění těchto aktuálních údajů, které v mezidobí doznaly změn (kraj Pardubický, Karlovarský, Olomoucký nebo Moravskoslezský) nebo ve spisu zcela chybí (Královéhradecký kraj, nejčastěji případ provozního řádu). Středočeský kraj vyžaduje doklady pouze, je-li žádost o přeregistraci spojen s oznámením změny.

     Karlovarský kraj dále např. uvedl, že se v rámci hospodárnosti snaží obě řízení – tedy přeregistraci a změny údajů – spojit v jedno.

     Jihočeský kraj uvedl, že s ohledem na zákon o zdravotních službách jednal s jednotlivými komorami, tak i s některými sdruženími lékařů, a že i v současné době je ve věci přeregistrací v kontaktu a dobré spolupráci s místními okresními sdruženími ČLK i lékaři samotnými, kteří jsou v návaznosti na jejich dotazy a žádosti o vývoji situace průběžně informováni. Postup krajského úřadu je takový, aby nebyla ani jedna z účastněných stran zatěžována zbytečnou administrativou. Z této odpověď lze usoudit, že i v tomto kraji jsou zákon, metodický pokyn i dohoda respektovány.

     Zástupce Magistrátu hl. m. Prahy telefonicky uvedl, že magistrát pouze požádá lékaře, zda by mohli chybějící doklady doložit, nicméně pokud tak lékař neučiní, není to překážkou ke kladnému rozhodnutí o vydání nového oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

     Moravskoslezský navíc kraj uvedl, principiálně je zákon, dohoda a metodický pokyn respektován, pouze V některých případech požaduje krajský úřad prohlášení o věcném a technickém vybavení zařízení, a to tehdy, není-li ve stávajících spisech doložen souhlas ČLK s vybavením zařízení dle dříve platných právních předpisů anebo souhlas správního úřadu s věcným a technickým vybavením zařízení. Dále v některých případech požaduje krajský úřad doložení seznamu zdravotnických pracovníků k ověření aktuálního stavu personálního vybavení.

     Jestliže by tedy po některém z lékařů krajské úřady vyžadovaly v rozporu se zákonem a metodickým pokynem doložení všech nebo některých dokladů, doporučujeme argumentovat právě zde citovanými zákonnými ustanoveními a předmětným metodickým pokynem, zveřejněným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 2/2012, případně se lze obrátit na právní kancelář ČLK, která může lékaři poskytnout zvláštní písemné stanovisko.

 

     3) Pokud jde o lékaře, kteří dosud provozovali své nestátní zdravotnické zařízení na základě osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe vydané ČLK do 17.4.2004, vyžaduje Váš odbor po těchto poskytovatelích doložení specializované způsobilosti vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR, anebo je naopak respektován článek III. zákona č. 121/2004 Sb., podle kterého je platnost těchto osvědčení vydaných do 17.4.2004 zůstává nedotčena, čemuž by odpovídala i obecná formulace v § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. (tedy „doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání“, nikoliv výslovně „specializovaná způsobilost přiznaná MZ ČR“)?

     Zde bylo 8 kraji shodně odpovězeno, že v případě lékařů, kteří dosud provozovali svou praxi na základě licence ČLK vydané do 17.4.2004, není vyžadováno doložení specializované způsobilosti. Nabytá práva na základě licence jsou tedy respektována. Středočeský kraj lékařům doplnění specializované způsobilosti lékařům pouze doporučí. Stejně tak v případě Magistrátu hl. m. Prahy je opět jen věcí domluvy, zda lékař specializovanou způsobilost sám doložit chce či nikoliv, v případě Jihočeského kraje lze kladnou odpověď dovodit z odpovědi citované u otázky č. 2.

     Liberecký kraj odpověděl nejasně takto: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví vydává oprávnění k poskytování zdravotních služeb po splnění podmínek dle § 121, odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. Současně poskytovatele upozorňuje na povinnost vyplývající ze zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zpracované v Metodickém pokynu pro uznávání a prokazování specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Ministerstva zdravotnictví České republiky.

     Jihomoravský kraj uvedl, že je lékař žádán navíc o doložení kopie atestačního diplomu I. stupně.

     Královéhradecký kraj v daných případech požaduje doložení specializované způsobilosti v případě, kdy lékař dosáhl pouze atestace I. stupně. U lékařů s II. atestací postačí kopie tohoto atestačního diplomu.

     Kraj Vysočina odpověděl takto: Pokud se týká předkládání dokladů o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, postupuje krajský úřad v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění, který říká, že podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti, a v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 uvedeného zákona – specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Přímo tedy jednoznačně odpovězeno nebylo, nicméně lze z této odpovědi dovodit, že specializovaná způsobilost je v těchto případech požadována.

     Moravskoslezský (písemně i telefonicky) a Ústecký kraj (telefonicky) sdělily, že doložení specializované způsobilosti po lékaři i přes licenci udělenou do 17.4.2012 jednoznačně požadují.

     Pokud by tedy někde vyvstal problém s nerespektováním nabytých práv na základě licence ČLK vydané do 17.4.2004, doporučujeme lékařům argumentovat právě článkem III. zákona č. 121/2004 Sb., kdy toto ustanovení nabytá práva garantuje a lékař tedy pouze za účelem přeregistrace není nucen dokládat specializovanou způsobilost či o ni pouze z tohoto důvodu žádat.

 

     4) Lze statisticky či procentuálně vyjádřit, kolik poskytovatelů z celkového počtu v rámci Vašeho kraje již žádost o přeregistraci k dnešnímu dni podalo a kolik tuto povinnost dosud odkládalo?

     Údaje jsou následující: Středočeský - 34 %, Liberecký – 22,5 %. Karlovarský – 30 %, Pardubický 29 %, Královéhradecký - 33 %, Jihočeský – 33 %, Vysočina – 27 %, Jihomoravský – 25 %, Olomoucký - 25 %, Moravskoslezský – 25 %.

     Od ostatních krajů jsme statistiky neobdrželi, neboť buď nejsou krajem vedeny, anebo nebylo možné je z hlavy sdělit v případě těch krajů, které jsme po absenci písemné odpovědi žádali o informace telefonicky.

     Z výše uvedeného tedy vyplývá, že žádost o přeregistraci zatím podala průměrně pouze necelá 1/3 poskytovatelů. Je zřejmé, do statistik se promítly případy buď starších provozovatelů NZZ, kteří nehodlají svou praxi provozovat dále než následující 3 roky, tudíž pro ně je přeregistrace zbytečná, anebo lékařů, kteří převádějí svou praxi z fyzické osoby na s.r.o. a právě na s.r.o. si nechávají nově udělit oprávnění, přičemž na fyzickou osobu ho už nebudou potřebovat.

     Zbývající lékaře opakovaně upozorňujeme, že nejpozdější termín k podání žádosti je do 31.12.2012 a už není mnoho času podání žádosti odkládat. Rovněž opět upozorňujeme, že se nelze spoléhat na rozhodnutí Ústavního soudu ČR do konce roku 2012 a na případný kladný výsledek.

 

     5) Lze alespoň rámcově statisticky či procentuálně vyjádřit, o kolika z dosud podaných žádostí o přeregistraci již bylo Vaším úřadem rozhodnuto, z toho kolik rozhodnutí bylo s kladným výsledkem, kolik se záporným, příp. kolik žádostí bylo vráceno k doplnění?

     Údaje jsou následující: Liberecký – vyřízena zhruba 1/5 dosud podaných žádostí, Karlovarský – vyřízena zhruba 1/5 dosud podaných žádostí, Středočeský – vyřízeno zhruba 34 % dosud podaných žádostí, Pardubický – vyřízeno zhruba 38 % dosud podaných žádostí, Vysočina – vyřízeno zhruba 45 % dosud podaných žádostí, Moravskoslezský – vyřízeno zhruba 13 % dosud podaných žádostí, Jihomoravský kraj uvedl zhruba 120 vyřízených žádostí (procentuálně nelze z odpovědi kraje spočítat), přičemž upřesnil, že přednostně jsou vzhledem k 30-denní správní lhůtě vyřizovány ty žádosti o oprávnění, které jsou spojeny s oznámením o změně, kdy zároveň je v tomto případě rovnou vydáno i oprávnění. Jiné žádosti nebude možné z kapacitních důvodů do konce roku řešit. Ze stejného důvodu vyřizuje tyto žádosti přednostně i Středočeský kraj. Olomoucký kraj uvedl, že v letošním roce vydává pouze nová oprávnění nebo rozhodnutí o změnách registrací, a to s ohledem na dosud nerozhodnutý návrh podaný u Ústavního soudu ČR. Ve všech případech byly žádosti kladně vyřízeny, případně je v některých případech s lékaři domlouváno doplnění žádosti (jedná se o jednotky), nebylo dosud vydáno jediné zamítavé rozhodnutí.

     Od ostatních krajů jsme statistiky neobdrželi, neboť buď nejsou krajem vedeny, anebo nebylo možné je z hlavy sdělit v případě těch krajů, které jsme po absenci písemné odpovědi žádali o informace telefonicky.

 

     6) Ustanovení § 121 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb. stanoví krajským úřadům lhůtu 36 měsíců pro rozhodnutí o žádosti o přeregistraci. Lze alespoň rámcově vyjádřit, v jakých časových lhůtách reálně rozhoduje o těchto žádostech konkrétně Váš odbor a jaká je v tomto ohledu perspektiva do budoucna?

     Odpovědi navazovaly na otázku č. 5, tedy přednostně jsou vzhledem ke správním lhůtám do 30 dnů vyřizovány žádosti spojené s oznámením změny. Pokud jde o žádosti ostatní, kraje shodně odpověděly, že je jejich snahou žádosti vyřídit co nejdříve, nicméně vzhledem k očekávanému náporu žádostí v posledních 3 měsících lhůty nelze dobu reálného vyřízení předem odhadnout. Všechny kraje však ujišťovaly, že zákonná lhůta 36 měsíců bude dodržena.

     Z uvedeného průzkumu vyplývá, že ve většině případů probíhá proces přeregistrací bez problému a lékaři nejsou administrativně zatěžováni nad rámec zákona, metodického pokynu a dohody ministra zdravotnictví ČR s prezidentem ČLK. K tomu přispěla zejména ČLK svou dohodou s ministrem zdravotnictví, uzavřenou v prosinci loňského roku.

     Lékařům doporučujeme dodržet termín podání žádosti o vydání nového oprávnění k poskytování zdravotních služeb tak, aby nejpozději 31.12.2012 byla již žádost doručena příslušnému úřadu. Lékaři rovněž mohou využít elektronické podoby článku na webu ČLK (www.lkcr.cz), kde naleznou mj. i živé odkazy na přeregistrační formuláře, tak je jejich soupis uveden u odpovědi na otázku č. 1. V případě potíží při procesu přeregistrace mohou lékaři využít právní podpory právní kanceláře ČLK.

 

Mgr. Bc. Miloš Máca

právní oddělení ČLK

 

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy