Dokumenty právního oddělení ČLK

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku)
Vzory smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb na dobu neurčitou
Vzor smlouvy ČPZP - Podmínkou pro uzavření smlouvy s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou je souhlas poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) s novou přílohou č. 2 k této smlouvě, kterou tato zdravotní pojišťovna lékaři předloží.
Vzor námitky proti vyúčtování zdravotních služeb

Vzor oznámení dle ust. § 89a zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění
Při plnění oznamovací povinnosti dle ust. § 89a zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, se lékař omezí pouze na sdělení posudkového závěru. V oznámení lékař neuvádí informace o zdravotním stavu pacienta, nesděluje důvody omezení způsobilosti k řízení motorových vozidel či důvody nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel. V případě nejasností kontaktuje právní oddělení ČLK.

Vzor informovaného souhlasu

Vzor záznamu o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb - revers

 

 

Záchrana a obnova dat